ZİYA GÖKALP’İN KALEMİNDEN, “MİLLİ EĞİTİM”

0
306

“Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran bir özellik var. Başka milletlerde en seciyeli ve ahlâklı kimseler tahsilde en ziyade ileri gitmiş fertler arasından çıktığı halde, bizde ekseriyetle bunun aksi vâkî oluyor. Türkiye’de vatan için en muzır adamlar medrese veya mektepten nasip alanlardır. İlan-ı Meşrutiyet’ten beri gördüğümüz birçok vakıalar bu paradoksal hakikati teyit etmektedir. Türkiye’de medrese ve mektep, terbiye ettiği fertlerin ahlâk ve seciyesini bozuyor.

Bizi diğer milletlerden ayıran bu özelliğin sebebi nedir?

Bence bunun bir tek sebebi var:

Diğer milletlerin maarifi millî bir mahiyette olduğu halde, bizim maarifimizin kozmopolit bir halde bulunmasıdır. Maarifimizin kozmopolit olduğunu anlamak için derin tetkiklere lüzum yoktur. İstanbul’daki kitapçı dükkânlarıyla darü’t tedrislere tasnifkâr bir nazarla bakmak kâfidir. İstanbul’da üç tür kitapçı vardır: Sahaflar, Beyoğlu, Babıâli caddesi kitapçıları. Sahaflardaki maarif, Arap ve
Aceme; Beyoğlu’ndaki maarif, Avrupa’ya aittir. Babıâli caddesindeki Tanzimat maarifi ise bu evvelkilerin perişan tercümelerinden ve acemicesine intihal ve taklitlerinden mürekkeptir. Millî maarifimizin ne kitapları ne kitapçıları henüz vücuda gelmemiştir. Darü’t-tedrisler de kitapçı dükkânlarına mütenazır olarak üçtür.

Medreseler, yabancı mektepleri, Tanzimat mektepleri. Sahafların kitapları
medreselerde, Beyoğlu’nun kitapları yabancı mekteplerinde, Babıâli caddesinin kitapları Tanzimat mekteplerinde okutulur. Ders okutulan bu üç yerin farkları birbirinden o kadar açıktır ki; herhangi bir Türk ile on dakika görüşmemiz onun hangisinden yetiştiğini anlamamıza yeter. Aralarındaki bu derin farklarla beraber bu üç ders yeri ortak bir özellik taşır: Oralarda yetişen, Softa, Levanten ve Tanzimatçıların üçünde de karakter göremezsiniz. Memleketimizin en büyük hastalığı budur.

ZİYA GÖKALP

Avatar

Leave a reply