Yildirim Beyazıd’ın esareti̇ ve İnti̇harı hakkında – M. Fuad Köprülü

0
942

DEMİR KAFES RİVAYETİ

Yıldırım Beyazıd’ın Timur’a esir düştükten sonra. demir kafese konduğu hakkındaki meşhur rivayet, osmanlı tarihine dair neşriyatta bulunan birtakım avrupa tarihçilerinden sonra, iptida E. Gibbon [Histoire de la décadence et de la chute de l’E‘mpire remain, trad. M. F. Guizot, Paris 1819, Tome XII, P. 382 369] ve sonra daHammer [Histoire de l’Empi’ı-e ottoman. trad. J J. Heller, Paris 1835, Vol. 11, P. 97-101; Türkçe tercümesi, C. II, 8. 69-72] tarafından oldukça metodik bir şekilde tetkik edilmiştir. Onun fikrine göre, ne Ducas, Chalcondyl gibi bizans kaynakları, ne bu vak’aların şahidi olan S chiltberger, ne de Timur’a ait muasır membaiardan istifade ederek Zaferndme’sini yazan Şerefeddîn Yezdi, bu kafes rivayetinden bahsetmezler; İbn Hacer ve İbn Şahne gibi muasır arap tarihçilerinde de bu rivayet yoktur; Lari, Cenabi gibi muahhar umumi tarihlerle onlardan iktibas etmiş eserlerde de böyle bir rivayete tesadüf edilmez ; Sa’deidddîn, Zafername sahibinin bu rivayeti kaydetmemesini en büyük bir delil gibi kullanarak, kafes rivayetinden bahseden bazı türkçe tarih müelliflerini şiddetle tenkit eder; ve onların, tahtırevan ile kafesi birbirinden ayıramıyacak kadar idraksiz olduklarını söyler; demir kafes rivayetini sarih surette kaydedenler, Phranz, İbn Arab şâh’tır; Osmanlı vekayinamelerinden Aşıkpaşazade, Ankara harbinde Beyazıd’m maiyetinde bulunan bir solaktan naklen, esir Padişah’m tıpkı bir kafes gibi ve iki atın ortasına konulmuş bir tahtırevan ile götürüldüğünü söyler; Neşri de aynı rivayeti tekrar eder. İşte, bütün bu kaynaklara müracaat etmiş olan Hammer, osmanlı vekayinâmelerindeki “kafes gibi tahtırevan» ifadesinin -İbn Arab şâh’ taki demir kafes rivayetinin tesirile -yanlış tefsir edildiğini ve itimada lâyık olmıyan birtakım osmanlı müverrihlerindeki demir kafes rivayetinin bundan doğduğunu söyler; ve büyük tarihçi Gibbon’un zıddına olarak, bunun bir efsane olduğuna hükmeder.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: YILDIRIM BEYAZID’IN ESARETİ VE İNTİHARI HAKKINDA – M. FUAD KÖPRÜLÜ

Avatar

Leave a reply