TÜRK’ÜN BEYAZ KATLİ (İctimâ’î Dertlerimizden)

0
325

AKA GÜNDÜZ

İtalyanlar, Trablusgarp’ta toprağımızı eziyordu; biz burada ahlâksızlığın envâ’ından gerdanlıklar takıştırıyorduk… Fakat ölmüyorduk ve işte ölmedik.

Dört düşman kapımıza dayanmış ırz ve namusumuzu çiğniyordu; biz burada ahlâksızlığın nice çeşitlerinden dibaceler biçip giyiyorduk. Fakat ölmüyorduk ve işte ölmedik.

İktisadın nicesi, ağzımıza bir lokma ekmek uzatıp çekerek alay ediyordu; biz burada ahlâksızlığın …….. otomobiliyle Kâğıthane sefası yapıyorduk… Fakat ölmüyorduk ve işte ölmedik. Lâkin, bugün ölüyoruz!

Bugün adıyla sanıyla, can çekişiyoruz! Ecel; korkaklıktan, ahlâksızlıktan, cehilden ve kansızlıktan yoğurulmuş iki dudağımızın arasında bir nefes gibi duruyor. Çıkmak üzeredir! Haberimiz olsun ki sanımız çıkmak üzeredir!!.

Bir katil, müthiş, korkunç, elinden kurtulması pek güç bir katil; kızıl gözlü ve beyaz suratlı bir katil öz Türk’ün yüreğini kavramış sıkmak üzeredir. Hayır. Sıkıyor, eziyor ve neredeyse…

Fakat imdat! Fakat imdat yok mu? Millet muhabbetini, iki kafiyenin toprağında arayan şâ’irleri kurtarmak için feryat ediniz!

Millet muhabbetini, uydurma bir masalın serlevhasında kovalayan edipler! Kurtarmak için haykırınız!

Yüreğini katil boğmakta olan Türk’ün parasıyla Avrupa’da tahsil eden doktorlar! Kurtarmak için saldırınız!

Daha kim var? Hocalar! Vâ’izler! Biriniz dersinizle, biriniz sözünüzle hücum ediniz!

Sonra her kim varsa çağırıyoruz: Meb’ûslar! Bütçeden evvel o beyaz katilin nicesi altında kıvranan milleti düşününüz! Â’yânlar! Meclisin feshinden evvel kırk sene sizi besleyen milleti düşününüz! Vükelâ! Rical! Polis! Jandarma! Kanun! Destur! Kim varsanız, kulunuz, ve hiç kimseye olmadığım ve yalnız bu mes’elede böyle mes’elelerle en hakir kulunuz olayım; rıfk ile, nush ile, zor ile, kahr ile, istidat ile, zulm ile yürüyünüz ve Türk’ü bu katilin elinden kurtarınız!!

Biliniz ki bu kahr ve zulmünüz, başkalarına benzemez, neticesi sa’âdet ve felâhtır

O beyaz katil, Türk’ü devirmiş öldürüyor! Cihanları yıkan, insanları yıkan, beldeleri yıkan, saltanatları, medeniyetleri yıkan, tarihleri yıkan beyaz katil iş başında… Türk’ü, Türk’ün saltanatını yıkıyor. Ve biliniz ki Türk ve Türk saltanatı yıkılınca Osmânlı saltanatı, Müslüman saltanatı ve bütün Müslümanlık yıkılır…

Beyaz katil! Beyaz katil!… bunun kim olduğunu sormaya hacet var mı? Ne vatan düşmanı, ne seyahat düşmanı, ne para düşmanı… Doğrudan doğruya can, asıl, mahiyet, milliyet düşmanıdır o! Beyaz katil! Beyaz katil demek: İspirto demektir. Ya’nî rakı! Rakı!
Rakı!…

Bu kadar heyecana, bu kadar telâşa, feryada sebep mi arıyorsunuz? İşte size binlerce, yüz binlerce emsali; hatta fâ’ik emsali arasında en son, en yeni ve en hakikî bir hikâyecik: Kıymetli bir arkadaşım ma’ârif vazifesi dolayısıyla birkaç gün evvel taşrada, hemen burnumuzun ucunda bir köye gider, o anlattı, ben aynen naklediyorum.

  • Köy altmış haneli ve tamamen Türktü. Kenarına geldiğimiz zaman davullar çalıyordu. Köyün erkek denilebilecek yirmi otuz kişisi oturmuşlar; düğün sefası ediyorlardı. Selâmlaştık. Yer gösterdiler. İki dakika sonra iki köylü, ellerinde birer gaz tenekesi olduğu hâlde hûzırûnu dolaştı, herkes bir meşrebe bir tenekeden, bir meşrebe diğer tenekeden içiyordu. Ben bu gaz tenekeli ikramın iç yüzünü anlamaya merak ediyordum. Nihayet bize de getirdiler. Bir de ne göreyim?

Öndeki terekede cam kırığı olduğunda şüphe olmayan rakı ve arka tenekede de mezesi… Mezesi de yince turşu falan zannetmeyiniz; nedir biliyor musunuz? Söyleyeyim:

Pekmez!. Evet pekmez!.

Bu, fecî’.. Fakat bundan fecî’i var: Bu altmış haneli köyün düğünde bulunan bu yirmi otuz erkeği üç günde kaç gaz teneke dolusu rakı içmişler tahmin edebilir misiniz?

Tamam on beş gaz tenekesi!!.. Adam başına yedi okka seksen dirhem rakı düşüyor. Ney! Artık feryat, istimdat, heyecan, muhikle olmaz mı? İzmiri böyle, Kastamonusu böyle, Ankarası böyle, ve baştan aşağı her yeri böyle iken insan nasıl haykırmaz? Ve tekrar ediyorum: Türk’ün beyaz katli bu saltanatın temellerine kazmayı buruyor, ya onu öldürünüz! Ya o, Türk’ü ve her şey’i öldürecek!

AKA GÜNDÜZ, TÜRK SÖZÜ, YIL : 1 SAYI: 12, 26 HAZİRAN 1330 PERŞEMBE

Avatar

Leave a reply