TÜRKLER BİZANSLILAR’DAN TROYALILAR’IN İNTİKAMINI ALMIŞTIR…

0
507

“Bizans literatüründe, Türklerin eski Troyalı­larla münasebete getirilmiş olması dikkat çekicidir. Bu husus, İstanbul’un fethinden sonra İtalya’ya gi­den Bizanslı Th. Gazes ile İtalyan hümanisti F. Filello arasında teati edilen mektuplarda görülü­yor. Bu mektuplardan anlaşılıyor ki, XV. asır Türk­leri eski Troyalıların neslinden sayılmaktadır, Türk­ler Bizans başkentini zaptetmek suretiyle, Troyayı hile ile ele geçiren Greklerin torunlarından atalarının intikamını almışlardır”

İbrahim Kafesoğlu, Tarihte Türk adı, “Reşit Rahmeti İçin”, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınlarından Seri 1 Sayı A 2, Ankara 1966, S. 312-314

Avatar

Leave a reply