TÜRKİSTAN AHALİSİ SANATTA NİÇİN GERİ KALDI?

0
279

Türk Sözü’nün geçen sayısında (24 Nisan 1330 Perşembe) Türkistan’ın Taşkent şehrinde çıktığı bildirilen “Sadâ-yı Türkistan” gazetesinin ikinci sayısında Abdülhakim Serimsakof imzasıyla başlayan bir makale gördük. Türkistan ahalisinin san’atta niçin geri kaldıklarının sebepleri ve ne yolda çalışmak lazım geldiği gösterilen bu makalenin bize de ta’allûku olduğu cihetle ba’zı parçalarını aşağıya naklediyoruz.

“Dünyadaki insanların yaşaması için birçok şeyler lazımdır. Bunlardan en lüzum görülenleri çiftçilik, sınâ’at ve ticaret olup bunlarda da zamana göre çalışmak lazımdır. Bunu iyice anlamak için mesela, çiftçi eski usul ile biraz ekin ektiği hâlde pek az faydalanır, hâlbuki “ekin makineleri” ile çiftçilik eden bir kimse hem daha çok yer ekiyor ve hem de pek çok faydalanıyor.

“…Millettaşlarım, artık bize de vakit geldi; gaflet uykusundan uyanalım, zamana ve zamanın gidişine bakalım! Yarım asır evvel biz Türkistanlılar kendimize lazım olan şeylerin hepsini kendimiz yaptığımız hâlde bugün yüzde birini yapamıyoruz. Halkımızın elbisesine çuha aradığı bu zamanda biz hâlâ alaca dokuyoruz. Böyle gidersek fakr-u zarurete uğrarız. Ve bütün san’atımız Avrupa fabrikalarının ellerine girer. Avrupa’dan gelmeyen hiçbir şeyimiz yoktur. Bunun sebebi de gayet açıktır. Çünkü Avrupa fabrikalarında yapılan her şey bizimkilerden daha ucuz ve daha zariftir. Eğer böyle giderse san’atımız elden gidecektir. İşçilerimiz işsiz kalacak ve yaşayışımız günden güne zorlanacaktır. Bunun önünü almak ve çaresini bulmak için çocuklarımızı sanayi mekteplerine verelim yeni usuller ile san’at öğrensinler. Zamanımızda geçinmek pek zordur; bunun uhdesinden gelebilmek için çocuklarımız mutlaka san’at sahibi olmalıdır. O
vakit Rum ve Ermeni hekimlere, Yahudi san’atkârlara muhtaç olmayız.

“… İki üç yıldan beri tüccarlarımız iflas ediyorlar. Buna herkes kendince bir sebep gösteriyor. Halbuki bunun başlıca sebebi elimizdeki san’atçımızı gâ’ib etmemizdir; halkımızdan ticaret bilen de bilmeyen de elde avuçta bulunan paralarını döktüler ve ticarete başladılar. Hatta o dereceye geldi ki satıcımız alıcımızdan çok oldu.

“… İhtiyaca bakarak iş yürütmeyi düşünmek, fikir etmek lazımdır.”

TÜRK SÖZÜ, YIL : 1 SAYI: 4, 1 MAYIS 1330 PERŞEMBE

Avatar

Leave a reply