Türk Tarihi’nin Ana Hatları, 1928 ile 1931 yılları arasında Atatürk’ün önderliğinde hazırlanan ve 1931-1941 yılları arasında liselerde okutulan dört ciltlik tarih eseridir. Türk Tarih Tezi olarak da bilinir. Kitap, kitabın ne hakkında olduğunu ve neden yazıldığını kendisi açıklamaktadır. Aşağıda kitabın ilk sayfalarındaki açıklama metnini bulabilirsiniz.

Kitabı PDF olarak indirmek için buraya, çevrimiçi okumak için buraya tıklayınız. ( 622 Sayfa / 65 Mb )

BU KİTAP NİÇİN YAZILDI ?

Bu kitap, muayyen bir maksat gözetilerek yazılmıştır.

Şimdiye kadar memleketimizde neşrolunan tarih kitaplarının çoğunda ve onlara mehaz olan fransızca tarih kitaplarında Türklerin dünya tarihindeki rolleri şuurlu veya şuursuz olarak küçültülmüştür. Türklerin, ecdat hakkında böyle yanlış malûmat alması, Türklüğün kendini tanımasında, benliğini inkişaf ettirmesinde zararlı olmuştur. Bu kitapla istihdaf olunan asıl gaye, bugün bütün dünyada tabiî mevkiini istirdat eden ve bu şuurla yaşayan milliyetimiz için zararlı olan bu hataların tashihine çalışmaktır, aynı zamanda bu, son büyük hadiselerle ruhunda benlik ve birlik duygusu uyanan Türk milleti için millî bir tarih yazmak ihtiyacı önünde atılmış ilk adımdır, Bununla, milletimizin yaratıcı kabiliyetinin derinliklerine giden yolu açmak, Türk deha ve seciyesinin esrarını meydana çıkarmak, Türkün hususiyet ve kuvvetini kendine göstermek, ve millî inkişafımızın derin ırkî köklere bağlı olduğunu anlatmak istiyoruz: Bu tecrübe ile muhtaç olduğumuz o büyük millî tarihi yazdığımızı iddia etmiyoruz, yalnız bu hususta çalışacaklara umumî bir istikamet ve hedef gösteriyoruz.

ikinci bir maksadımız da kâinatın teşekkülüne, beşerin zuhuruna ve beşer hayatının tarihî devirlerden evvelki mazisine dair, yakın zamanlara kadar itibarda bulunan yanlış telâkkilerin önüne geçmektir. Yahudilerin mukaddes saydıkları efsanelerden çıkan bu telâkkiler membalann tenkidi ile, ve son zamanların İlmî keşiflerile artık tamamen kıymetini kaybetmiştir. Tenkidi tarihe ve tabiî ilimlere dayanılarak kurulan faraziyeler elbette Sifrittekvin’in haberlerinden daha İlmîdir, işte bunun içindir ki, kitabımızda beşerin tarihine girmeden Önce kâinat, dünya ve insan hakkında zamanımızın ilme müstenit nazari yelerini nakil ve izah ettik; ve bunu yaparken, batıl fikirlerden sıyrılarak, tarihî şeni yeti kavramaya çalıştık.

Bu kitap, halkımız ve bilhassa gençliğimiz için yazıldı; ve buna binaen Türklerin dünya tarihindeki rolleri ve hilkat nazariyatile iktifa olunmadı; okuyanlara umumî bir levha halinde beşer tarihinin ırkımızla yakından alâkalı bazı kısımları da muhtasar olarak gösterildi; fakat, Türk âleminden uzak kalan kavmlerin tarihlerinden bahsa lüzum görülmedi. Gaye ve plân böyle olunca, asıl maksadımızı teşkil eden Türklerin beşer tarihindeki, husus ile bu tarihin en eski ve eski devirlerindeki rollerinden gayrî mevzularda ayrıca tetkiklere girişilmedi. Yalnız levhayı itmama yarayan bu kısımların vuzuh ile ihtisar edilebilmiş kitaplardan iktibas olunmasında bir beis görülmedi. Keza hilkat ve insan bahisleri de yeni nazariyeleri en kolay anlaşılabilir bir tarzda hulâsa eden zamanımız müelliflerinden alındı.

Türklerin cihan tarihinde rolleri mevzuuna gelince, cihan tarihine dair en son zamanlarda garpta yazılıp neşrolunmuş sentetik (terkibi) kitapların verdikleri mutalarla bazı lisanî tetkikler karşılaştırılıp muhakeme olunarak vâsıl olunan neticeler tesbit olundu. Mehaz olarak bilhassa fransızca kitaplar alınmıştır. Zira memleketimizde münteşir tarihî nazariyelerin hemen cümlesi fransızca mehazlerden muktebes olduğu cihetle bu yanlış telâkkilerin yine Fransız âlimlerinin bize verdikleri İlmî mutalar ve delillerle tashihi tercih olundu.

Bu kitapla, doğru görmeye, eyi düşünmeye alıştırmak istediğimiz insanlar Türklerdir. Türklerin yanlış görüşlerden, hatalı düşünüşlerden bir an evvel kurtulması başlıca emelimizdir. Bunun içindir ki, esas fikirlerimizi biran evvel yaymak istedik. Muhtelif lisanlarda yazılmış mütenevvi vesikaların ve başka türlü membaların araştırılmasını âtideki mesaiye bıraktık.

Avatar

1 comment

  1. Avatar
    ADNAN KARATAŞ 23 Temmuz, 2019 at 09:29 Cevapla

    BURADA AÇIKLANAN AMAÇ, BİZ TÜRK’LER ÖZELİ ÜZERİNDEN TÜM ULUSLAR İÇİN YOL GÖSTERİCİ BİR “DEVRİM !” ! BU ÇOK BELİRGİN ! BU ÇOK BELİRGİN AMAÇ, BU GÜNÜN B.O.P SAHİPLERİ ( O GÜNÜN SERV SAHİPLERİ !) İÇİN ÖLDÜRÜCÜ BİR TASARIM !!! O GÜNDEN BU GÜNE BU DEVRİMİN ÖNÜNÜ KESME PROJELERİNE HİÇ ARALIK VERMEMİŞ OLAN ULUSLARARASI SÖMÜRGECİLİK BUGÜN İÇİN AMACINDA BÜYÜK BAŞARI KAZANMIŞTIR !?!?!?!

Leave a reply