TÜRK MİLLETİ BİR KAPU HALKININ (PADİŞAHIN GÖREVLİLERİ) SAADETİ İÇİN HÂLİNİ FEDA ETMİŞTİR!

0
368

YAHYA KEMAL BEYATLI

Türk milletinin eskisi gibi üç kıt’a-ı arz 1 üzerinde oturuşunu siyasetin tedbiriyle mümkün tasavvur etmek kadar bir saffet tasavvur olunur mu? Böyle bir düşünce Avrupa milletlerinin iktisadi ittisâlarını 2 inkardır. Eğer Osmanlı saltanatı son zamanlara kadar üç kıt’a-ı arz üzerinde oturabildiyse, asıl temeli olan TÜRK milletinin zararına oturdu! Çünkü Avrupa’nın iktisadî ittisâı bu saltanatın hudutlarını bozmaksızın mesahasını 3 tutuyordu. Paris Kongresi’nden sonra bizi bir saltanat sahibi zanneden paşalar:

Mevc urmada 4 râyetim5 cebelde 6

Urdukça demek benim bu belde

diyorlardı. Hakikatte Avrupa büyük saltanatının ülkesinde ticaretini işletiyor, paşalar istikraz ediyor,7 Türklere sonsuz hudutlarını bekletiyorlardı. O iyi günleri ananlar: “Ne iyi günlerdi!” dedikleri zaman sormalı: “Evet çok iyi günlerdi. Lakin kimler için?”

Evet o iyi günlerde Türk milleti bir kapu halkının 8 saadeti için hem halini feda ediyordu, hem de istiklalini; hem o zaman Yemen’lere iki milyon TÜRK gömüyordu, hem de haberi olmaksızın Düyûn-ı Umûmiyye’ye 9 müebbeden 10 esir oluyordu. TÜRK milleti adını bile sevmeyen bir kapu halkının saltanat siyaseti uğrunda, hiçbir zaman kendine ait olmayan ülkeleri müdafaa etmek için asırlarca ordular çıkardıktan sonra, İzmir’de Yunan düşmanı kaşısında, kendi öz vatanını müdafaa etmek için ordusuz kaldı. Böyle bir neticeden sonra bile saltanat siyasileri, mevhum olsa bile zarar yok, hulyalarından vazgeçemiyorlar.

YAHYA KEMAL BEYATLI

İLERİ, NR. 1132, 23 MART 1921

  1. yeryüzünün üç kıtası
  2. bollaşma, bolluk
  3. ölçme, ölçüm
  4. dalgalan-
  5. bayrak
  6. dağ
  7. borçlan-, borç para al-
  8. padişahın hizmetinde olan paşa vb. görevliler
  9. genel borç
  10. sonsuza kadar
Avatar

Leave a reply