TÜRK BOYU

0
310

EMEL ESİN

Czegledy’nin kaydettiği gibi, Türklerin türeyiş destanlarından biri, VI. yüzyılda Kuzey Chou (M. 556-81) târihinde bulunmakdadır. Kuzey Chou adı altında bugünki Çin’in Kuzey bölgesinde hüküm süren bu sülâle, ekseri boyları Türk olan Tabgaçlardan oldukları için, her halde Türkleri iyi tanırlardı. Bu destan Kırgızlar ve Kök-Türkler ile ilgilidir. Kuzey Chou târihine göre, adı geçen Türk boyları, Doğu Hunları devletini teş­kil eden boylardan olup, Kuzey Chou sülâlesinin de mensûb bulunduğu Tabgâçlarm da. yaşadığı bölgeden idiler. Başlangıçta Türkler dört boydan
müteşekkil bulunuyordu. «Türk» ünvânım taşıyan ve ilk ocağı yakan, yanî temsilî manâda boy kurucu ve ad verici olan bir, kahraman, en bü­yük boyu idâre ediyordu. «Türk» boyu, bugünki Batı Sayan silsilesinden olduğu anlaşılan bir dağda yaşıyordu. Kök-Türk kitâbeleri bugünki Sa­yan ve Tannu-ola silsilelerine (50°-55° Kuzey, 90°-00° Doğu) «Kögmenyış» (ormanlı Kögmen dağı) adını vermektedir. «Kögmen-yış»ın Kök-Türklerin eski vatanı olduğu keyfiyeti Kök-Türk kitâbelerinde bu dağ­lara «Eçümiz, apamız tutmış yir-sub» (Atalarımızın tuttuğu yer-su) den­miş olması ile de desteklenmekdedir. Aynı Çin târihine göre, diğer bir boy, Kırgızlar, Kögmen silsilelerinden Küzeye doğru akan Kem (Yenisey) ırmağının türkçe Ulug Kem denen Güney-Doğu yatağının ve Kem ırma­ğına Batıdan akan Abakan ırmağının kıyılarında bulunuyorlardı. Uluğ Kem bölgesine bugün Tuva denmektedir. İleride anlatılacağı gibi, Tupa
bir Kagnılı boyunun adı idi” . Kardeş boylardan üçüncüsü Kem ırmağının, belki daha kuzeydeki kıyılarında bulunuyordu. Dördüncü boydan bir kim­ senin «ak kuğu» şekline girdiği rivâyet ediliyordu.

EMEL ESİN, İSLÂMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK KÜLTÜR TÂRİHİ VE İSLÂMA GİRİŞ (TÜRK KÜLTÜRÜ EL-KİTAB I, II, CİLD l/b ’ DEN AYRI BASIM, EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATBAASI İSTANBUL 1978, S. 10

Avatar

Leave a reply