Türklerin Anadolu ve Ortadoğu hakimiyetini ele geçirmeleri üzerine başlatılan ilk Haçlı Seferleri döneminden itibaren Avrupalılara kapitülasyonların bahşedildiği görülmektedir. Fransızlar 1096-1270 miladı yılları arasında devam eden Haçlı Seferleri sırasında Şark’da bir takım ticari imtiyazlar elde ettiler. Bu imtiyazlar, bu bölgelerin Osmanlı İdaresine girmesinden sonra yine devam etmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Venedik ve Cenevizli Tüccarlara birtakım ticari imtiyazlar verilmişti. Ege kıyılarında kurulan Türkmen Beylikleri ise erken dönemde 1311’de Menteşe Beyliği Rodos şövalyelerine, 1348’de Aydınoğlu Hızır Bey Latin Tüccarlarına imtiyazlar vermiş; ticari andlaşmalar yapmıştı. Bu yerler I. Bayezid zamanında Osmanlı idaresine girince bu imtiyazlar onaylanmakla kalmadı, Anadolu ve Rumelide birçok yere de yayıldı.

OSMANLI DEVLETİNDE KAPİTÜLASYONLARIN UYGULANIŞINA TOPLU BİR BAKIŞ

Zekeriya TÜRKMEN

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü Yakınçağ Tarihi

Avatar

Leave a reply