Takrir-i Sükûn kanunu ve Şark İstiklal Mahkemesi

0
1093

Hakan KUTLU

Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması sonrasında ülke içindeki muhaliflerin tepkileri artmaya başlamıştı. Bu esnada İngiltere ile Türkiye arasında Musul sorununun çözülmesi için görüşmelere devam ediliyordu. Bu iç ve dış karışıklıkların olduğu bir sırada Ülkenin doğusunda 13 Şubat 1925 tarihinde dini motifleri kullanan milli karakterli Şeyh Sait İsyanı çıktı. İsyanın bastırılması, muhalefetin artan etkinliğinin azaltılması ve yapılacak yeni reformlara zemin hazırlanması için 4 Mart 1925’de Takriri Sükun Kanunu çıkarıldı ve bu kanunun isyan bölgesinde uygulamasını yapmak üzere Şark İstiklal Mahkemesi kuruldu.

Şark İstiklal Mahkemesinin Takrir-i Sükun kanunu şiddetli ve etkin bir şekilde uygulaması sonucunda Şeyh Sait İsyanı bastırıldı. Bazı gazetecilerin yargılanması ile basın Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının isyan bölgesindeki şubelerinin kapatılmasıyla muhalefet susturuldu. İsyan bölgesindeki tekke ve zaviyelerin kapatılmasına karar verildi. Şarka istiklal mahkemesinin yarattığı bu ortam sayesinde de çağdaş uygarlık yolunda sosyal reformların yapılmasına olanak sağlandı.

1925-1927 yılları arasında görev yapan Şark istiklal Mahkemesi yargılamalarda sanıklara döneminin de ilerisinde hukuki güvenceler sağlamış, bazı istisnalar dışında evrensel hukuk ilkelerine uygun kararlar vermiştir.

Tezin devamını okumak için: [Takrir-i Sükûn kanunu ve Şark İstiklal Mahkemesi]()

Avatar

Leave a reply