T.B.M.M’NİN ATATÜRK’E ARMAĞAN ETTİĞİ ALTIN ALFABE

0
438

Sivas Mebusu Rahmi Beyin, milletin hatırai şükranı olmak üzere Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal hazretlerine altın levha üzerinde kabartma bîr alfabe takdim hakkında takriri.

Riyaseti Celileye

Büyük Türk milletine halâs ve terakki yolunda olduğu gibi okuma – yazma yolunda da nur ve çı­rağ gösteren Dâhi Reisicumhur Gazi Mustafa Ke­mal Hazretlerine milletin hatırai şükranı olmak üzere Meclisi Âli tarafından altın levha üzerinde ve yukarı­sında Türk Alfa’besinin mübdii Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine yazılı kabartma bir al­fabe talkdim edilmesini teklif ederim.
(Bravo sesleri).

Sivas Mebusu
Rahmi.

REİS — Takriri kabul edenler el kaldırsın… Ka­bul etmeyenler el kaldırsın… Kabul edilmiştir. Divanca icap eden muamele ifa edilir. Pazartesi günü saat on dörtte içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum.

Kapanma Saati 17.00

TBMM ZABIT CERİDESİNİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: T. B. M. M.ZABIT CERİDESİCİLT: 5BİRİNCİ İNİKATV.1 TEŞRİNİSANİ 1928 PERŞEMBE

Leave a reply