PROFESÖR YUSUF KEMAL TENGİRŞENK

0
432

Prof. Mahmut KOLOĞLU

Profesör Yusuf Kemal Tengirşenk’in ölümü ile, memleketin de­ğerli evlâtlarından birisi daha tarihin sahifelerine göçmüş oldu. Yusuf Kemal Tengirşenk, hayatı boyunca «Vatan Hizmetinde» bu­lunmuş, muvaffak olmuş devlet adamlanmızdandır; memleketin kurtuluşunda, sosyal inkılaplarda, rejimin kuruluşunda büyük pa­yı vardır. Hayatını ve eserlerini tanımakla, tanıtmakla memleket büyüklerine karşı borçlu olduğumuz kadirbilirlik vazifesini yerine
getirmiş oluruz. Kadirbilen nesiller de gelecek nesillerin kadirbilir­liğine hak kazanırlar.

Yusuf Kemal Tengirşenk, Kadı Hasan Raci Efendinin oğlu­dur. 1878 yılında Sinop ilinin Boyabat ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini Boyabatta, Taşköprüde, orta tahsilini İstanbulda Nümunei Terakki Mektebinde ve Fatih Rüşdiyesinde yaptıktan sonra Kuleli Askerî İdadisine, daha sonra Askerî Tıbbiye Mektebine gir­miş, bileğindeki arıza dolayısile Tıbbiye Mektebinden ayrılarak İs­tanbul Hukuk Mektebine geçmiştir. Hukuk Mektebinde dört sene­lik tahsilden sonra doktora sınıfını pek iyi derece ile bitirmiş ve Mektebine Ceza Hukuku muallimi tayin olunmuştur.

Daha Tıbbiye Mektebinde iken memleketin durumu ile yakın­ dan ilgilenen Yusuf Kemal Tengirşenk, Meşrutiyetin ilânı ile si­yasî hayata atılmış, Kastamonudan milletvekili seçilmiştir. Bir müddet sonra milletvekilliğinden istifa etmiş, isteği üzerine, Ada­let Bakanlığı tarafından Türk Talebe Müfettişi olarak Parise gön­derilmiştir. Pariste, Alman Ekonomisti F. List’in Millî Ekonomi görüşlerini benimseyen ve savunan Profesör P. Cauvves’in ve Pro­fesör Charles Gide’in derslerini takip etmiş, doktora imtihanlarını başarı ile vermiş, Birinci Cihan Harbinin ilânı üzerine memlekete
dönmüş ve Adalet Bakanlığı Teftiş Hey’eti Reisliğine, daha sonrada Adliye Bakanlığı Müsteşarlığına getirilmiştir. 1919 da Kastamo­nu milletvekili seçilen Yusuf Kemal Tengirşenk, Millî Mücadeleye katılmıştır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: PROFESÖR YUSUF KEMAL TENGİRŞENK

Avatar

Leave a reply