Balkanlarda Türk varlığının, ilk olarak Balkanlara M.Ö.2. yüzyılda ulaşan İskit Türklerinin ve Orta Asya’dan batıya göç eden kavimlerin gelişiyle başladığı bilinmektedir.Ardından sırasıyla; Hun Türkleri M.S.4. yüzyılda, Avar Türkleri 5. yüzyılda,Peçenekler 9. yüzyılda ve Kuman Türkleri 11. yüzyılda buraya yerleşmişlerdir.Batı Trakya’daki bu Türk kavimleri Osmanlıların Balkanları fethi sırasında faydalı olmuşlardır. Hatta Balkanlarda konuşulan Slav dilinde “yardımcı” anlamına gelen “Pomaga” veya “Pomagadiç” kelimelerinden gelişen Pomak ismi, Balkanların fethi sırasında Osmanlı Türkleri tarafından Kuman Türklerin verilen isimdir. “Kuman-Peçenek” Türk Federasyonu’nun 1091’de yıkılmasından sonra, Trakya ile Rodoplar, Makedonya ve Bulgaristan’ın dağlık bölgelerinde kalmış olan Kumanlar, Osmanlı Türklerinin, Balkanları fethetmelerine kadar, “Gök Tanrı-Şaman”dinine mensup olarak yaşamışlardır. 20 Ağustos (1389 M., 791 H.) tarihinde meydana gelen Birinci Kosova Savaşı’nın sonrasında kendi arzularıyla islamiyeti kabul etmişlerdir.

Dr. İlhan TOKSÖZ
Tamamı : Milli Folklor’dan İndirilebilir

****
Bulgarların Türk nüfusunu az göstermek için başvurdukları yöntemlerden birisi de, Kuman-Kıpçak soyundan gelen Pomak Türklerinin Bulgar olduklarını iddia etmektir. Bulgarların “Müslüman Bulgar” Yunanlıların “Müslüman Grekler” olduklarını iddia ettikleri Pomaklar öz ve öz Türk’tür. Pomak Türkleri Hazar Denizi ve Karadeniz’in kuzeyinden önce Ukrayna ve Besarabya’ya, XI. yüzyılda da Rodoplar, Batı Trakya, Pirin ve Vardar Makedonyası’na yerleşen Kıpçaklar’ın veya Avrupalılar’ın Kuman dedikleri Türkler’in torunlarıdır.27 Günümüzde Pomak Türkleri genelde Rodoplar, Trakya, Makedonya’nın Pirin, Ege ve Vardar olmak üzere üç bölgesinde ve Arnavutluk’ta yaşamaktadırlar28. Bazı Bulgar tarihçileri Pomakların Bulgar olduklarını ispatlamak için “Pomak” adını incelemişler ve bu kelimenin Bulgarca eziyet çekmek anlamına gelen “maka-mıka” fiilinden türediğini, Pomakların İslamiyeti baskı sonucunda büyük eziyetler altında kabul etmek zorunda kaldıklarını anlatmak amacıyla Pomak adını aldıklarını iddia etmişlerdir29. Bulgarların iddialarının aksine XIV. yüzyılda Anadolu’dan Balkanlar’a gelen soydaşlarına maddi ve manevi yönde büyük yardım eden Kuman-Kıpçaklar’a “yardım eden” “yardımcı” anlamında olarak Slavlar tarafından verilmiştir. Bulgarlar bu iddialarını günümüze kadar getirmişler ve 1994 yılında Eski Zağra (Stara Zagora)’da bir grup Bulgar doktor Pomaklardan kan toplayarak DNA testi için Makedonya’da ki bir laboratuara göndererek Pomakların Toplama Kampından Meclise Bulgaristan’daki Türk ve Müslüman Azınlığı, Bulgar olduklarını kanıtlamaya çalışmışlardır.

27 – -İlker ALP, Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Mezalimi (1878-1989), Trakya Üniv. Yay., Ankara 1990, s. 8.
28 – İlker ALP, Pomak Türkleri (Kumanlar-Kıpçaklar), T.Ü Sos. Bil. Ens. Yay., Edirne 2008, s. 5.
29 -Ali DAYIOĞLU, Toplama Kampından Meclise Bulgaristan’daki Türk ve Müslüman Azınlığı, İstanbul 2005, s. 65

Erhan VATANSEVER Tez Buradan İndirilebilir.

***
Pomak Türkleri, Türkiye’de az bilinen ve genellikle Bulgaristan’da Rodoplar, Pirin ve Makedonya’nın Vardar Ovasında yaşayan soydaşlarımızdır. Türklüklerinin bedelini en az Kırım, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan veya Doğu Türkistan Türkleri kadar ödemişlerdir. Pek çok şehit vermişler ve fakat isimlerinin değiştirilmesine rıza göstermemişlerdir. Bu manalı ve muhteşem direnişleri ve gördükleri katliam ve insanlık dışı zulüm bile onların Türkiye’de tanınmalarına yetmemiştir.

Prof.Dr. Turan Yazgan
Prof.Dr. Hüseyin Memişoğlu’nun “Pomak Türkleri” Kitabının Sunuşundan

Ayrıca:
[Batı Trakya Türk Topluluğunun Rodoplarıdaki Buluşma Noktası – Seçek Yaylası]()

[Osmanlı’dan Sonra Bulgaristan Türklerinin Sosyo – Kültürel Hayatı]()

Avatar

1 comment

  1. Avatar
    Ozan 9 Ağustos, 2019 at 03:34 Cevapla

    Fakat hocam İlber Ortaylı da Pomakların Slav kökenli olduklarını söyler. Pomakçanın da Ukrayna Slavcasına yakınlığı dikkat çeker. Zamanla Slavlaştılar mı yani?

Leave a reply