OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR*: “NEMİZ KALDI BİZİM MÜLKİ ARAB’DA?”

0
322

KADİRCAN KAFLI

NÖBETİMİ SAVDIM!…

Mısır’ın fethinden sonra da uzun zaman orada kalmak usanç vermişti; kimse cesaret edemediği için padişahı ar­tık İstanbul’a dönmek üzere kandırmasını Anadolu kazas­keri İbni Kemal’den rica ettiler. Bir gün padişahla İbni Kemal atla geziyorlardı. Yavuz sordu:

— Asker arasında neler söyleniyor, hocam?
— Nil kenarında bir askerin türkü çağırdığını işittim.
İrade buyurursanız söyliyeyim, hatırımda kalmıştır.
— Söyle…

İbni Kemal şu kıt’ayı okudu:

Nemiz kaldı bizim mülki Arab’da?
Nice biz dururuz Şam ve Haleb’de?
Cihan halkı kamu îşu tarebde;
Gel ahi gidelim Rum illerine..

Yavuz, dönüş hazırlıklarının hemen görülmesini emret­ti. Türkünün İbni Kemal tarafından uydurulmuş olduğunu da sezdi; fakat sesini çıkarmadı. Bir kaç gün sonra İbni Kemal’in hocası Molla Lûtfi idam edilmişti, kazaskerle padişah yine atbaşı gidiyorlardı. Yavuz sordu:

— Molla Lûtfi acaba niçin katlolundu?
— İstihzayı severdi ve bu yüzden çok düşman kazan­mıştı. Halbuki şûh tabiatlı bir adamdı; şaka olarak söylediği
bazı uydurma şeyleri hakikat sandılar.
— Sen de hocandan böyle şeyler öğrenmedin mi?
— Dâiniz nöbetimi savdım.

Yavuz taşı gediğine sürmenin azmam geldiğini anlamış­tı:

— Geçen gün söylediğin türküyü sen uydurmadın mı?
— Evet, padişahım, ben uydurdum; lâkin asker kulla­rınızın dileklerine göre…

Padişah onun doğruyu söylemesinden hoşlandı; beş yüz altın ihsan etti.

* Yazarın Notu: Biz bu kitapta Osmanlı devrinden seçilmiş en meşhur fıkra ve nükteleri, tarih sırasiyle okurlarımıza sunuyoruz. Aramızda anlatılan yahut bir tetkik mahsulü olmaksızın yazılan birçok fıkralar vardır ki hakikate uygun değildir; değiştirilmiş yahut başkalarına maledilmiştir. Biz bunları en salahiyetli tarihî kaynaklardan seçtiğimiz cihetle tamamiyle itimada lâyıktır.

OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR, KADİRCAN KAFLI, YENİ MECMUA NEŞRİYATI, İSTANBUL – 1943, S. 22-23

Avatar

Leave a reply