ORTA İDİL’DEKİ FİN-UGORLARIN ASKERİ FAALİYETLERİNDE ORMAN VE BOZKIRIN YERİ

0
296

Ananin Kültürü coğrafyasında yapılan arkeolojik kazı çalışmaları, bu topluluğun çok gelişmiş askerî silahlara sahip olduğunu göstermektedir. M. Ö. VIII–IV. yüzyıl­larda Ananin Kültürü’ne mensup her erkek önemli silahlara sahip bir askerdi. Bu noktaya madenciliğin (bronz ve demirin yayılması), demircilik sanatının ve diğer metal işleme yöntemlerinin gelişimi sayesinde ulaşıldı. Belirtilen bu coğrafyada özellikle silah üretim işine önem verildi.

Ananin Kültürü kavimlerinin silahları, onların maddî kültürlerinin iki temel unsurunun birleşimini yansıt­maktadır. Bunlardan ilkini Avrupa ­Asya sınırındaki ormanlık bölgenin yerli geleneksel silahları oluşturmaktadır. Genç Bronz Çağı’na kadar uzanan ve onun geleneklerini devam ettiren bu silahların içerisinde mızrakların yaprak şekilli orijinal bronz uçları ile yine bronzdan yapılan tıkaçlı kelt­baltalar yer almaktadır. Uzun, geniş ve eğri demir namlulu savaş bıçakları da orijinal ve çok daha karmaşık bir yapıya sahiptiler. Bronzdan olan sapları ise çeşitli tasvirlerle süslüy­du.

Askerî teçhizatın diğer parçala­rı oklu yaylar, demir ay baltalar, hançerler, mızrakların demir uçları, kılıç kemerleri doğrudan İran ve Kafkasya bozkır geleneği ile bağlan­tılıydı. Ananin Kültürü’nün bir par­çası olan söz konusu “bozkırlık kısmı”, o tarihlerde bozkırda mev­cut olan gelişim aşamaları ile birebir uyumludur. Örneğin M. Ö.VIII–VI.
yüzyıllarda bu tür eşyalardaki “bozkır” unsuru Kimmer Kültürü’nün özelliklerini, M. Ö. VI–IV. yüzyıllarda ise İskit Kültürü’nün özelliklerini taşıyordu. Ananin toplu­lukları genel olarak İskit silahlarının genel hatlarını da İskit hayvan üslubunu da kendilerince yorumlayarak geliştiriyor, yeni şekillerdeki bu eşyalarda geleneksel geometrik bezeklerini de kullanıyorlardı.

Ananin topluluklarında savunma mahiyetindeki silahların başında ise kalkan ile kılıç kemerleri gelmek­ tedir. İranî dilleri konuşan göçebelerde olduğu gibi Ananin kalkanları da dik açılı ve fazla büyük olmayan ölçüdeydiler. Bunlar deri ile kaplı ve altı kenarlı demirle döşeli ve ortasında süs olan levhadan ibarettiler. Orta Asya’dan Mançurya’ya kadar hâkim olan Doğu bozkır geleneğine göre kemerler, bronzdan yapılan figürlerle süslüydü. Bir Ananin asker tasvirindeki kıyafeti ile silahları, İskitli okçunun kıyafet ve sihlarıyla birebir aynıydı.

TARTARICA ATLAS, TATARLAR VE AVRASYA HALKLARININ TARİHİ TATARİSTAN CUMHURİYETİ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Tataristan Cumhuriyeti Ş. Mercanî Tarih Enstitüsü, Tataristan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Kazan — Moskova — St. Petersburg — İstanbul, 2017 S. 50

Avatar

Leave a reply