OĞUZ KAĞAN DESTANI’NDA TARİHİ, DİNİ, BEŞERİ VE TABİATÜSTÜ UNSURLAR

0
762

Metin ÖZARSLAN

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör.

Türkçe’de destan kelimesinin macerası geniş bir yer tutar. Bu kavramın bizde tarihi seyir içinde çok çeşitli anlamlarda kullanıldığı bilinmektedir. Epik manada destan kavramına bir göz atıldığında karşımıza muhtelif tarifler çıkar: Destan, bütün bir milletin maneviyatından, ruhundan, tarihi ve bedii varlığından kendi kendine doğmuş ma’şeri verimler; milletlerin din, fazilet ve milli kahramanlık maceralarının manzum hikayeleri; bir boy, ulus (kavim) veya millet hayatında tam estetik hüviyet kazanmamış eser sayılan efsanelerden sonra nazım şeklinde ortaya çıkan en eski halk edebiyatı mahsulleri tarihten önce veya tarihin başlangıcı sırasında bir milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği
kahramanları; tabiat. kainat ve cemiyet hadiseleri hakkında düşündük­lerini ve bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve kahramanlık efsane ve hikayeleri şeklinde tarif edildiği görülür.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: OGUZ KAGAN DESTANl’NDATARİHi, DİNi, BEŞERi VE TABİATÜSTÜ UNSURLAR

Avatar

Leave a reply