OĞUZ HAN’IN ÖN ASYA FETİHLERİ

0
404

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi TOGAN

Oğuz’un seferleri arasında en dikkat çekeni ve tafsilatlı olarak zikredileni onun Önasya’daki fütuhatıdır. Bu fütuhat, Saka/Skitlerin batıda Askelan’dan doğuda Çin hududuna kadar uzanan, kuzeyde bu Sakaların enkazı demek olan Abi, Yakut (Saka-Sakait)lardan güneyde, Kuzey Hindistan’daki İndo-Skitlerirı Taksila’ya kadar uzanan büyük memlekete sahip oldukları, yani İran’da Ahamenid ve Yunanistan’da da Helen devletlerinin yaşadıkları zamanlarda yaptıkları geniş fütuhatı aksettirmiş olacaktır. Sonradan bu hikayelere haçlılar devirlerinde ve bundan önce yapılan seferlere ait rivayetler de eklenmiştir.

ZEKİ VELİDİ TOGAN, OĞUZ KAĞAN DESTANI, İSTANBUL, 1972, S. 122

Avatar

Leave a reply