MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN HAKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETESİNDEN BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İLE İLGİLİ YAZDIĞI İLK MAKALE

0
368

Mustafa Kemal Atatürk

“(…) Bugün Ankara hakikaten tarihi bir vaka’ya şahit oluyor.

Tehlikelere maruz olan mukadderatını selamet sahiline çıkarmak endişe ve azmi ile bikarar bulunan milletin her tarafta ve pek kısa bir zamanda intihap ve izam ettiği mebuslar burada, büyük bir Millet Meclisi halinde içtima ediyorlar. Bu vak’a, harikalarla dolu olan tarihimizde Milletin yaşamak kabiliyetini ispat edici delillerin belki en yükseğini teşkil eder, denilse hata olmaz.

Milletimizin yalnız Osmanlılık hayatı nazarı itibara alınırsa, yedi asırlık ve daha şâmil bir nazarla bakılacak olursa binlerce senelik hayatında pek çok felaket bâdireleri adeta inhılâl ve izmihlâline hüküm vermekten başka yapılacak bir şey yok gibi görünen hengâmeler içinde yuvarlanmıştır. Fakat her badireyi, akıllara hayret verecek yeni bir hayatın temelleri ve binaları takip etmiş, dün artık inhilâl ve izmihlâle uğradı sanılan milletimizin bugün yeniden kalkınmış ve yükselmiş olduğu görülmüştür. Türk ili ve İslâm yurdu olan şu mübarek Anadolu topraklarında Selçuk hükümetinin tavaif-i mülûke istihâle ile zavale yüz tuttuğu bir sırada, onun yerine Ertuğrul evlatlarının başbuğuyla daha muazzam bir saltanat çıkarmış olan milletimiz değil midir?

Meselâ, şu Ankara Ovasında, Yıldırım Beyazıt’ın Timürlenk’e mağlup ve esir düşmesi neticesinde Osmanlı saltanatı tarümar ve perişan olup gitmiş sayılacak vaziyete düşmüş iken, az zamanda derlenip toparlanmaya ve mukadder itilâ mecrasında yürümeye zafer bulması, milletin hayat kabiliyetine ait bir mucizeden başka bir şey midir? İşte bugün yine aynı millet, hayat ve mematına ait müthiş ihtimaller önünde yeni bir imtihan devri geçirmeye davet edilmiş bulunuyor.

Ankara’da toplanmakta olan Büyük Millet Meclisi, işte bu devri imtihanın pek bariz ve fiili bir macerasıdır. Bir macera ki, millet onu belki gayri ihtiyarî bir hareket ve iradetle fiil ve icra mevkiine çıkarmaktadır.

Bütün millet, tehlikelere maruz olan varlığını korumak endişe ve gayretiyle Ankara’da toplanıyor. Böyle bir içtımaı, toplanan fertler mi düşündü? Yoksa onları intihap ederek buraya yollayanlar mı düşündü? Yoksa bu toplanış şunun veya bunun sevk ve davetiyle mi vuku buluyor? Ne o, ne bu ne de öteki. Milletin varlığı mevzubahis olan bu gibi maceralarda fertlerin fevkinde ve cümleye hâkim tarihi bir ruhtur ki, yegâne denilecek kadar müessir ve âmildir. Aradaki sen ile ben, işte o milli ruha sadece tercüman ve sadece tercüman ve vasıta olmaktan başka bir şey değiliz.Fert itibarıyla öyledir. Fakat ortaya çıkan fiil ve hareket, milli ve muazzam bir keyfiyettir.

Ankara’da içtimada bulunan Meclis-i Kebir-i Milliye vücut veren sebepler burada bir daha uzun uzun şerh edilmeye hacet göstermeyecek kadar malum şeylerdir. Tatbikine başlanan sulhün şu müthiş mukaddemesi, onun diğer sahaları hakkında korkunç bir fikir vermeye kafi geleceğinden sarfınazar, İstanbul’un işgaliyle Anadolu başsız bir vücut haline gelmiş olduğundan millet idaresinde vahdet ve inzibatı muhafaza etmek, diğer taraftan, başta makarr-ı devletimizin kurtarılması olmak üzere hayatı mukadderatının istilzam ettiği tedbirleri ittihaz etmek mecburiyet ve elzemiyetle bir Büyük Millet Meclisi akdine karar vererek, derhal intihabata icra etmiştir.

İşte, Ankara’da içtima eden Meclis, mukarreratını doğrudan doğruya kendi eline almak mevkiinde bırakılan milletimizin azim ve iradeti muhassalasıdır ki, istihdaf olunan hayırlı ve selametli neticeye vasıl oluncaya kadar, milletin her türlü işlerine vaziyet edecek olan heyet-i meşrua işte bu Meclis’ten ibaret olacaktır, demek olur.

Bu Meclis’in ise, bugün millet demek olduğunu izaha hacet görülemez.
ataturk_imza_logo_transparan_vektor_png

Görsel: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı

Avatar

Leave a reply