M. KEMAL ATATÜRK

Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin tarihî tedenniyâtında1 en mühim bir âmil 2olduğu kanaatindeyim. Onun için bir millî terbiye programından bahsederken, eski devrin hurâfâtından3 ve evsâf-ı fıtriyemizle hiç de münasebeti olmayan fikirlerden, Şarktan ve Garptan gelebilen bilcümle tesirlerden tamamen uzak, seciye-i millîye4 ve tarihiyemizle mütenâsip5 bir kültür kasd ediyorum. Çünkü dehâ-i millîmizin inkişâf-ı tammı6ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir. Lâalettayin 7 bir ecnebi kültürü şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin muhrip8 neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür (har’aset-i fikriyye) zeminle mütenâsiptir. 9 O zemin, milletin seciyesidir. 10

  1. T**edenniyât: aşağılamalar, gerilemeler.
  2. Âmil: Etken, etmen, sebep, faktör.
  3. H**urâfât: aslı, esâsı olmıyan, saçma-sapan sözler ve rivayetler.
  4. Seciye-i millîye: Millî karakter ve ahlâk
  5. Mütenâsip: Orantılı, oranlı, uygun
  6. İnkişâf-ı tam: Başarıya ulaşmak
  7. Lâalettayin: Ayırmaksızın, gelişigüzel
  8. Muhrip: Yıkıcı
  9. Mütenâsip: Orantılı, oranlı, uygun
  10. Seciye: Yaradılış, huy, karakter
Avatar

Leave a reply