MİLLÎ MÜCADELE’DE ADANA CEPHESİ

Mevhibe SAVAŞ

Mondros Mütarekesi, Osmanlının doğuda harpten evvelki hudutların gerisine çekilmesini şart koşmuş, fakat güneyde ateş kes anındaki noktalardan kuzeye doğru galip devletlere işgâl hakkı tanımamıştı. Sadece 10. madde ile Toros tünellerinin işgâli öngörülmüştü. Mütarekenin 5. maddesinde ise, “Hicaz’da, Asir’de, Yemen’de, Suriye’de ve Irak’ta bulunan muhafız kıtaat en yakın itilaf kumandanına teslim olacak ve Kilikya’daki kuvvetlerin, intizamı muhafaza için gereken miktarından fazlası terhis edilecek” hükmü vardır.

Mustafa Kemal Paşa, Başkumandanlığa yolladığı 3 Kasım 1918 tarihli telgrafının 2. maddesi ile “Suriye hududunu Suriye vilâyetinin kuzey hududu addetmekle beraber bu hususta başkaca bir husus varsa bildirilmesi gerekir. Suriye’de terk ettiğimiz ve bizimle ilişkisi olan hiç bir askeri birlik yoktur. Hicaz’da bir askerî birliğimiz vardır. Onunla telsizle
dahi irtibatımız yoktur. Kilikya havalisinin, Adana vilâyetinin önemli bir kısmının bulunduğu biliniyor ise de hududu belli değildir. Bunun da açıklanması gerekir.” diyordu.

Başkumandanlığın 5 Kasım 1918 tarihli hududunun gerekirse bildirileceği kaydediliyordu. cevabında ise Kilikya Mustafa Kemal Paşanın aynı tarihli cevabı ileriyi görüşün çok açık bir örneğidir. Paşa şöyle yazıyordu:

“………Kilikya hududunu sormaktan maksadı acizanem bu tarihi ismi ve bunun hududunu resmen kabul eden İngilizce atlasta, Kilikya mıntıkasının, doğusundan Suriye, kuzey hududunun Maraş kuzeyinden geçtiğini anlatmaktı. Çünkü acizlerince Adana ismi yerine Kilikya ismini koyan İngiliz Hükümetinin Suriye hududunu da Kilikya kuzey hududunun doğusuna temdidinden ibaret kabul ettiğinde şüphe yoktur…..İngilizlerin bir kaç günden beri İskenderun’a asker çıkarmaktan……bahsetmeleri de, İskenderun’un Kilikya mıntıkasını gösteren haritada, Suriye ve Kilikya hudutları üzerinde bulunuşundadır. Maksat İskenderun’u işgâl ve İskenderun-Kırıkhan-Katma yolu ile hareket ederek, Antakya-Der-i Cemal-Ahterin hattında bulunan 7. Ordunun geri çekilme yolunu kesmek ve bu orduyu Musul’da yapıldığı gibi teslimden kaçınılmayacak bir vaziyete sokmaktır. İngilizlerin Ermeni çetelerini bugün İslâhiye’de faaliyete geçirmiş olmaları da bu zanna kuvvet verecek mahiyettedir….İskenderun’a her ne sebep ve bahane ile asker çıkarmaya teşebbüs edecek İngilizlerle ateşle mümanaat edilmesini ve 7. Orduya halihazırda bulunulan hatta gayet zayıf bir ileri karakol tertibatı bırakarak, büyük kısmının Katma-İslâhiye yönünde Kilikya hududu içerisine çekmesini emrettim.”

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: MİLLÎ MÜCADELE’DE ADANA CEPHESİ

Leave a reply