MİLLETİN SALTANAT VE HAKİMİYET MAKAMI YALNIZ VE ANCAK TBMM’DİR!

0
374

M. KEMAL ATATÜRK

“Efendiler, devri inhitatın her safhası Türkiye Devletinin hudutlarını biraz daha darlaştırıyor, Türk milletinin maddi ve mânevi kuvvetlerini biraz daha fazla taksir ediyor, Devletin istiklâlini darbeliyor, arazi, servet, nüfus ve haysiyeti millet âzami bir süratle mahıv ve tebah oluyor. Nihayet Âli Osman’ın otuz altıncı ve sonuncu padişahı Vahideddin’in devri saltanatında Türk milleti, en derin hufrei esaretin önüne getiriliyor.

Binlerce senelerden beri istiklâl mefhumunun timsali asili olan Türk Milleti bir tekme ile bu hufrenin içine yuvarlanmak isteniyor.. Fakat bu tekmeyi vurdurmak için bir hain, bişuur, biidrak bir hain lâzımdı. Nasıl ki, kanunen idamı lâzımgelenlerin bile ipini çekmek için kalb ve vicdanı, ulviyeti insaniyeden mücerret bir mahlûk aranır. İdâm hükmünü verenlerin böyle âdi bir vasıtaya ihtiyaçları vardır. O kim olabilirdi?

Türkiye Devletinin istiklâline hatime veren, Türkiye halkının hayatını, namusunu, şerefini imha eden, Türkiye’nin idam kararını ayağa kalkarak bütün endamiyle kabul etmek istidadında kim olabilirdi?”

Meclis sıralarından, “Vahideddin, Vahideddin sadaları ve gürültüler” yükselir…

Gazi Mustafa Kemal Paşa (Devamla):

“(…) Tarihi cihanda bir Cengiz, bir Selçuk, bir Osman Devleti tesis eden ve bunların hepsini hâdisat ile tecrübe eyliyen Türk Milleti bu defa doğrudan doğruya kendi nam ve sıfatında bir devlet tesis ederek bütün felâketlerin karşısında meftur olduğu kabiliyet ve kudretle ahzı mevki etti. (Şiddetli alkışlar) Millet mukadderatını doğrudan doğruya eline aldı ve millî saltanat ve hâkimiyetini bir şahısta, değil, bütün efradı tarafından müntahap vekillerden terekkübeden bir Meclisi Âlide temsil etti. İşte o Meclis, Meclisi Âlinindir; Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Milletin saltanat ve hâkimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Ve bu makamı hâkimiyetin hükümetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti derler. Bundan başka bir makamı saltanat, bundan başka bir heyeti hükümet yoktur ve olamaz.”

Gazi Mustafa Kemal’in, “Hilâfetin Hanedanı Âl-i Osman’a ait olduğuna ve Halifenin bu Hanedandan Büyük Millet Meclisince intihab olunacağına dair takriri”

(Yani kısaca günümüz Türkçesiyle “Hilafeti elinde bulunduran padişahtan bu yetkinin alınıp, Büyük Millet Meclisine devredilmesine yönelik kanun teklifi”) görüşülürken yaptığı uzun konuşmadan bir bölüm.

1 Teşrinisani 1338 – 1 Kasım 1922

Avatar

Leave a reply