MİLLET-MİLLİYETÇİLİK-MİLLÎ TARİH BAĞLAMINDA TÜRK YURDU DERGİSİ’NDE MİLLÎ TARİH OLUŞTURMA ÇABALARI (1911- 1918)

0
345

Asaf ÖZKAN

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Milliyetçilik ideolojisinin siyasi olarak ortaya çıkış tarihi olarak kabul edilebilecek olan Fransız İhtilali’nden sonra günümüze kadar, bu ideoloji sirayet ettiği bütün toplumlarda farklı şekiller alarak gelişmiştir. Bu farklılıklar nedeniyle genel-geçer bir millet ve milliyetçilik tanımı yapmak mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte bütün milliyetçiliklerin benzer yanlarının olduğu da inkar edilemez. Bu benzerliklerden biri de bu makalenin konusunu oluşturan “Milli Tarih” meselesidir.

Birçok farklı etki sonucu 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan Türk Milliyetçiliği de bir Milli Tarihe dayanma ihtiyacı duymuştur. Bunun sonucunda özellikle II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ortaya çıkmaya başlayan Milliyetçi derneklerin bünyesinde Milli Tarihle ilgili çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu bağlamada 1911 yılında kurulan Türk Yurdu Derneği oldukça önemlidir. Dernek olarak uzun süre devam edemeyen bu kuruluşun çıkarmış olduğu Türk Yurdu Dergisi, 1912 yılında kurulan Türk Ocağı’nın resmi yayın organı olmuş ve kısa aralıklarla
günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. Türk Yurdu Dergisi çevresinde toplanan Türkçü aydınlar, Türk toplumuna milli bilinç vermek için çalışmaya başlamışlardı. Bu çalışmaların en önemli ayaklarından biri de Milli Tarih’e yönelik çalışmalardır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: MİLLET-MİLLİYETÇİLİK-MİLLÎ TARİH BAĞLAMINDA TÜRKYURDU DERGİSİ’NDE MİLLÎ TARİH OLUŞTURMA ÇABALARI(1911- 1918)

Avatar

Leave a reply