“MEMLEKETİ TÜRK EDEBİYATI’NIN ÇERÇEVESİ HÂLİNE GETİRMEK LÂZIM GELİR.”

0
262

YAHYA KEMAL BEYATLI

“1870’ten sonra Avrupa kültürünün mektebine girdik, orada okumaya koyulduk, yazık ki mektepten henüz çıkmadık; halâ bocalıyoruz. Millî ihtiyacı hiç duymadan ve duyar yaratılışta olmayan alafranga Türklerle konuşmak bile faydasızdır; çünkü onlar mektep’i gaaye telâkki ediyorlar; lâkin mektep vâsıtadır; gaaye bizim milliyetimizdir. Onun Avrupa medeniyeti içinde, tıpkı diğer milliyetler gibi, bir hüviyet oluşudur; işte bu ihtiyacı duyan ve duyacak yaratılışta olan Türkler’in mektepten memlekete gelmeleri ve memleketi Türk edebiyatının çerçevesi hâline getirmeleri lâzım gelir.”

Avatar

Leave a reply