Mahmut Esat Bozkurt’un Sözleri

0
1674

“Türk’ün en kötüsü, Türk olmayanın en iyisinden iyidir. Geçmişte Osmanlı imparatorluğunun bahtsızlığı ekseriya mukadderatını Türklerden başkasının idare etmiş olmasıdır.” 1

“Naima gibi devletin resim bir tarihçesi bile, tarihinin birçok yerlerinde Türkten bahsederken (Etraki bi idrak) tabirini kullanır ve bunu kullanmakta beis görmez. Ulusal duygu, bundan başka daha nasıl yok edilebilir. … dejenereliğin bu derecesi nerede görülmüş?

Zaman oldu ki rumu, ermenisi, hatta yahudisi bile Osmanlılığı benimsemedi. Ne oldukları sorulduğu zaman, rumum, ermeniyim, yahudiyim, hatta çingeneyim demekten çekinmediler. Fakat Türk, milletlerin en asilli olan bu varlık, Türküm, diyemiyor… O sadece: “Osmanlıyım, elhamdülillah müslümanım!” diyebiliyordu.

Türkün, dindaşları olan, arnavuda, araba, çerkeze gelince bunlar da müslümanlığı benimsemiyorlardı, bunlar da kendilerine sorulunca: Göğüslerini gererek: Arnavudum, arabım, çerkezim diye cevap veriyorlardı.
Hiç unutmam, meşrutiyette sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, henüz Türk süngüsüyle bastırılan arnavut isyanından Osmanlı meclisinde bahsederken şöyle demişti: “Arnavutlar, Osmanlı İmparatorluğu tacının en kıymetli bir pırlantasıdır. Acaba Türkler bu tacın nesi idi? Onu düşünen, akla getiren bile yoktu. Araplar ise Kavmi necip Arap ünvanını taşıyorlardı.

Meşrutiyet ilan olunur olunmaz, İstanbul’un Divan yolunda bir alay kulüpler belirmişti, Kürt Teavün cemiyeti, Çerkes Teavün cemiyeti, Arnavut Başkım kulübü, Arap Birliği ….. vesaire.
Beyoğlu’nda: Etnikieterya, Adelfiya, Taşnaksutyon kulüpleri, rum ve ermenileri temsil ediyorlardı. Yahudilerin bile Alynas İzraelitleri vardı.

Türk kulübü, Türk birliği diye bir şeye tesadüf olunmuyordu. Sadece İttihad ve Terakki Cemiyeti vardı. Fakat ne ittihadı, ne terakkisi bunu bilen bile yoktu. Mevhum Osmanlılığın İttihadı ve Terakkisi!. Türk ocakları bile Türk olmayan unsurların müthiş itirazlarıyla karşılandı.” 2

“İşlerin başına da Türk’ten başkalarını getirdik, uzak gitmeğe ne hacet? 1908 de meşrutiyet ilan edildiği vakit, iş başında Sadrazam olarak Avlonyalı Arnavut Ferit Paşa bulunuyordu. Sarayın en nafiz adamları, İzzet Halalar, Selim Melhameler idi.

Balkan muharebesinde Osmanlı devletinin hariciye nazırı Nura Dunkyan idi! Avusturya hariciye nazırı Baron Erentfal bu sıralarda Yunanistan hakkında Osmanlı hükümetine bazı malumat vermek istemiş, fakat Viyana büyük elçimiz Mavrekordate olduğundan işi ona açamamış. “Nasıl açayım? Rumdur. Yunanistan’a haber verir” demiş.

Halimizi düşününüz bir kere!…
Hiç unutmam, istiklal savaşları sırasında Londra konferansına Ankara Hükümeti tarafından gönderilen murahhas heyeti arasında İzmir mebusu sıfatıyla bende bulunuyordum.Reisimiz olan Çerkes Bekir Sami’nin işi gücü Kafkasya’da bir Çerkes devleti kurdurmak olmuştu. Halbuki biz Türk istiklalini kurmağa memur idik.

Türk devleti işlerinde Türkten başkasına inanmayalım. Türk devleti işlerinin başına öz Türkten başkası geçmemelidir.

Ali Seydi rahmetli merak etmiş. Devleti Osmaniye tarihinde bir istatistik çıkarmış, buna göre (200) kadar sadrazamdan %10’u Türk olup üst tarafı yabancı milletlerdendir.

Bu hallere göre, kötü idareden şikayet biz Türklerin hakkı iken, talihin en hazin bir cilvesidir ki fenalıkların belli başlı sebebi olan gayrı Türkler, Türk’ten şikayetçi olmuşlardır.

Devlet işlerinin başına devletin kurucusu olan kavimden başkaları geçince o devlet inkıraz bulur. Yani millet, istiklalini kaybeder.

Misal mi istersiniz? İşte Abbasiler, işte Endülüs ve işte Osmanlılar.

Yeni Türk Cumhuriyetinin devlet işleri başında mutlaka Türkler bulunacaktır. Türkten başkasına inanmayacağız.

Atatürk ihtilalinin farikası TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİDİR. TÜRK OLMAKTIR. Maziyi bu prensip tasfiye etti. Yeniliği bu prensip getirdi. Bütün Türk ihtilali bütün eserleriyle bu prensibe dayanıyor. Bundan en küçük bir inhiraf geriliğe avdettir. VE ÖLÜMDÜR.” 3

  1. Atatürk ihtilali Birinci bölümün sonu, sf. 228 Akt Prof.Dr. Hikmet Tanyu, Atatürk ve Türk Milliyetçiliği, Orkun Yayınları, Ankara 1961, s. 22-23
  2. Atatürk ihtilali Sf. 413,414,415
  3. Atatürk htilali Sf. 445-447

Leave a reply