KIRIM TATAR NİNNİLERİNDE “VATAN KIRIM” VE “GÖKBAYRAK” KAVRAMLARININ İŞLENMESİ

0
371

Işılay IŞIKTAŞ SAVA

Araş. Gör. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Kırım Tatarları, 18 Mayıs 1944’te vatan Kırım topraklarından hayvan vagonlarına istiflenerek aç susuz perişan bir vaziyette, Orta Asya’ya bilhassa
Özbekistan’a sürülmüşlerdir. Sürgün yerlerinde bırakın milliyetçilik yapmaları, kültürlerini yaşatmaları; vatanları Kırım’ın adını anmaları bile yasaklanmıştır. Ancak, halkın hafızasında, gönlünde yaşattığı millî duygular, zaman zaman şairleri tarafından da dile getirilen ninnilerde kendini gösterir.

1783’te Rusların Kırım’ı işgal etmesi ve Kırım Hanlığı’nı fiilen ortadan kaldırması, Kırım Tatarları için karanlık günlerin başlangıcı olmuştur. Felaketli günler Çar ordusu, Bolşevik ordusu ve Alman ordusunun Kırım’ı ele geçirmesiyle Birinci Dünya Savaşı sırasında da devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 18 Mayıs 1944’te hayvan vagonlarına doldurularak günlerce aç susuz, insanlık dışı muamelerle Orta Asya içlerine sürülmeleri Kırım Tatarları için kelimenin tam manasıyla bir soykırım olmuştur. 1989’dan itibaren vatan Kırım’a dönmeye başlayabilen Kırım Tatarları, her türlü zorluğa rağmen, millî kimliklerini koruyup gelecek nesillere aktarmanın yollarını aramaktadırlar. Bu yollardan en etkili olanı, halkın hafızasında, gönlünde yaşattığı millî duyguları, ninniler kanalıyla nesillere aktarmak olmuştur. Zaman zaman Kırım Tatar şairleri de yazdıkları ninniler vasıtasıyla vatan, millet, bayrak gibi kültür unsurlarını yaşatmışlardır.

Tamamını okumak için: KIRIM TATAR NİNNİLERİNDE “VATAN KIRIM” VE “GÖKBAYRAK” KAVRAMLARININ İŞLENMESİ.pdf

Leave a reply