KANUN-İ ESASİ (1876), DEVLETİN RESMİ DİLİ “TÜRKÇE”DİR DER…

0
1210

MADDE 18.- Tebaai Osmaniyenin hidematı Devlette istihdam olunmak için devletin lisanı resmisi olan Türkçeyi bilmeleri şarttır.

MADDE 18.- Osmanlı yurttaşlarının tümünün, Devlet hizmetine alınabilmeleri için, Devlet’in resmî dili olan Türkçe’yi bilmeleri zorunludur.

MADDE 68.- Heyeti Mebusan için azalığa intihabı caiz olmıyanlar şunlardır: Evvelâ tebai Devleti Aliyeden olmıyan saniyen nizamı mahsusu mucibince muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olan salisen TÜRKÇE bilmiyen rabian otuz yaşını ikmal etmiyen hamisen hini intihabta bir kimsenin hizmetkârlığında bulunan sadisen iflâs ile mahkûm olup ta iadei itibar etmemiş olan sabian sui ahval ile müştehir olan saminen mahcuriyetine hüküm lâhik olup ta fekki hacir edilmeyen tâsian hukuku medeniyeden sakıt olmuş olan aşiren tabiiyeti ecnebiye iddiasında bulunan kimselerdir. Bunlar mebus olamaz. Dört seneden sonra icra olunacak intihaplarda mebus olmak için TÜRKÇE okumak ve mümkün mertebe yazmak dahi şart olacaktır.

MADDE 68.- Hey’et-i Meb’ûsân üyeliğine seçilmesi mümkün olmayanlar şunlardır: Öncelikle, Yüce Devlet’in yurttaşı olmayanlar; ikinci olarak, özel yasası gereğince geçici olarak yabancı bir devlete hizmet edenler; üçüncü olarak, Türkçe bilmeyenler; dördüncü olarak, otuz yaşını tamamlamayanlar; beşinci olarak, seçimler esnasında bir kimsenin hizmetinde bulunanlar; altıncı olarak, iflâstan dolayı mahkûm olup da itibarını yeniden elde edememiş olanlar; yedinci olarak, kötü hal ile tanınmış olanlar; sekizinci olarak, kısıtlılığına karar verilip de kısıtlılığı henüz kaldırılmamış olanlar; dokuzuncu olarak, medenî haklarını yitirmiş olanlar; onuncu olarak, yabancı devlet yurttaşlığı iddiasında bulunan kimselerdir. Bunlar meb’ûs olamazlar. Dört yıldan sonra yapılacak seçimlerde ise, meb’ûs olabilmek için, mümkün olduğunca Türkçe okuma ve yazma bilme koşulları da aranacaktır.

Avatar

Leave a reply