İZMİR’DE YAYIMLANAN KISA ÖMÜRLÜ RESİMLİ BİR MİZAH GAZETESİ: ZEYBEK

0
284

Necat Çetin
Savaş Özdemir

Zeybek Gazetesi (Birinci Sayı)

İzmir, Osmanlı Devleti döneminde limanlarının getirmiş olduğu ekonomik kazanımlar sayesinde gelişmiş bir şehir mahiyetindeydi. Özellikle Levantenler ve Yahudiler bu dönemde İzmir’de önde gelen tebaalardandı. Ekonominin büyük bir bölümü bunlar tarafından kontrol edilirken sosyal ve iktisadi hayat bu azınlıkların ellerinde şekillenmekteydi. II. Meşrutiyet Devri’nden itibaren basın hayatında başlayan serbestiyet İzmir’de basın hayatının canlanmasını sağladı. İzmir’in hinterlandı sayılan Aydın’a da İzmir’de basılan gazeteler gönderilmekteydi.

Dünya Savaşı’nın başlaması ve akabinde Türkiye’nin kendi Kurtuluş Mücadelesi’ne başlaması halkın bilinçlendirilmesinin gerekliliğini öne çıkarmıştır. Mustafa Kemal, Milli Mücadele’nin yöntemleri arasında halkın bilinçlendirilme yöntemlerinden biri olarak da basını görmekteydi. Basılı kaynaklar halk tabanına ulaştırılacak böylece halk Milli Mücadele’nin önemini ve yöntemini kavramış olacaktı. Bu hassasiyetler ekseninde İzmir’de “Zeybek” adında yerel bir gazete çıkartılmıştır. İzmir’in Milli Mücadele’de göstermiş olduğu yararlılıklar arasında bölgenin Efe ya da Zeybek adı ile adlandırılan birey ya da bu bireylerden oluşan topluluklar ön plana çıkmaktadır. 1895 tarihinde Yunanlılarla yaşanan Girit mücadelesi hem İzmir bölgesinde hem de payitahtta önemli bir moral bozukluğuna sebebiyet vermiştir. Bu nedenle Milli Mücadele esnasında özellikle Yunanlılara karşı girişilen mücadelede İzmir’in ve dolayısıyla İzmir halkının farklı bir tutumu söz konusu olmuştur. Yunan komitelerinin İzmir ve çevresinde vermiş olduğu zararlar ve halka eziyetleri Yunanistan’a karşı sert bir tutumun ön plana çıkacağını işaret etmiş sayılır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: İZMİR’DE YAYIMLANAN KISA ÖMÜRLÜ RESİMLİ BİR MİZAH GAZETESİ: ZEYBEK

Avatar

Leave a reply