İSKİT, SARMAT VE AVRUPA HUNLARINDA “KILIÇ, KAMA VE MIZRAK”

0
585

Hiç şüphesiz bir İskit savaşçısının kendisini ve atını koruyabilmek, düşmanına üstün gelebilmek için silahlara ve zırhlara büyük önem düşüyordu. İskit savaş teçhizatı tecrübeyle oluşturulmuştu. İskitler kendi ihtiyaçlarına göre yeni bir silah teknolojisi geliştirmişti. İskitler hücum silahı olarak ok ve yay, kılıç, kama, mızrak, cirit ve savaş baltası, savunma silahı olarak ta zırh, miğfer, kalkan kullanmışlardır.

İskitler kılıç ve kamayı yakın mesafeli savaşlarda kullanmıştır. Kılıçların İskit savaş taktiğinde önemli bir yeri vardır. Uzaktan savaşın esas alındığı bu taktikte hafif silahlı İskit savaşçıları önce okla sonra mızrak ve ciritle düşman
saflarına ana darbeyi indirirdi. Sonrada manevra yapıp son darbeyi indirmek için yakın düzende hücum ederdi. Bu safhada kılıç ve kama kullanırlardı.

Kılıç ve kama İskit kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Herodotos “İskitlerin yalnızca savaş tanrısına bir altar yaptıklarını bunun üzerine demir bir kılıç diktiklerini” söyler. “Bu kılıç her bölgeden saygı görür.”

Herodotos “Sakaların kaması olduğunu” söylemektedir.

Appiannus Olcaba isminde bir İskit delikanlısını tarif ederken “adeti olduğu üzere beline kısa bir kama takmıştı” demektedir. Grekler İskit kılıcına “akinakes” diyorlardı. Bu oldukça kısa bir kılıçtı, uzun kılıca ise ksifos diyorlardı. Akinakes İskitlerin karakteristik silahıydı. Saplama amacıyla kullanılan kısa kılıç 45-60 cm uzunluktaydı. Bu kılıçların 30 – 45 cm uzunlukta olanlarına kama denir. İki yanı keskin kılıcın uca doğru sivrilen kalp görünümünde bir bıçağı vardır. Kabzalar demir,altın kaplama veya çok nadiren de kemiktendi.

Zaman geçtikçe İskit kılıcıda biçim değiştirmiştir. Paralel köşeli bıçak, uca doğru incelen uzun bir ikizkenar üçgenle yer değiştirdi. İki ucu sivri bıçakların yanında tek tarafı sivri kılıçlarda vardı. Kabza da silindirik şekilden iki kat inceltilmiş yada elle tutmak için daha elverişli olan oval şekle dönüşmüştür.

Dio Chrysostom bir İskit delikanlısının “korsesine asılmış büyük bir süvari kılıcı taşıdığını, pantolon giydiğini, omuzlarında küçük siyah bir pelerini” olduğunu söylemektedir. İskitlerin kısa kılıçlarının yanında uzun kılıçları da kullanması atlıların hem piyade hem de süvarilere karşı kullanımında daha büyük bir taktik
esnekliği getirmiştir.

Atlı savaşçının kaçınılmaz olarak yay ve okla eşit ölçüde kullandığı bir diğer silah; mızrak ve cirit idi. Savaşçı bu silahı ya fırlatıyor ya saplıyordu. Ayrıca öldürücü darbeyi aşağıya göre daha zayıf olan üst kısma indiriyordu.
Mızrak uçları 24 cm veya biraz daha uzundu ve defne yaprağı ya da düz yaprak şeklindeydi. Gövde kısmının bitiminde başlayan yuvarlak kesim mızrak sapının içine girmesine uygun şekildeydi. Mızrağın tüm uzunluğu 1.80
ile 2.10 metre arasında değişiyordu. Tecrübeli bir askerin fırlattığı bu mızraklar 30 metre menzilde etkili olabiliyordu.
Tamamen fırlatmak amacıyla kullanılan küçük mızraklar veya kargı uçları tamamen farklı biçimdedir. Bunların sivrileştirilip keskinleştirilmiş küçük bir piramidal başlığı ile uzun demir bir sapı vardır. Öyle anlaşılıyor ki İskitler
bunları düşmanları yaralanmaktan kalkanları ise delinmekten kurtulamasın diye dizayn etmiştir.

Bundan başka İskitler küçük savaş baltaları kullanmışlardır.

Herodotos bu “sagaris”lerin İskitlerin ulusal silahı olduğunu söylemektedir.

GREK VE LATİN KAYNAKLARINA GÖRE İSKİT, SARMAT VE AVRUPA HUNLARINDA ASKERİ KÜLTÜR (M.Ö.V.YY –M.S.VI. YY ), YÜKSEK LİSANS TEZİ, RUKİYE ÖZTÜRK, S. 43 – 44

Leave a reply