İŞBİRLİKÇİ HAİN DAMAT FERİT, MUSTAFA KEMAL’İN TEVKİFİNİ İSTEDİ

0
465

13 Eylül 1919 : Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın, İngiliz Yüksek Komiseri Amiral J.de Robeck’e demeci:

“…Mustafa Kemal’in ezilmesi için İtilâf Devletleri’nin müsaadesini dilerim. Taraftarları hem delilik hem de hamiyetsizlik edip harbin devamını isterler(!)”

1

14 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Sivas Kongresi Heyeti adına Padişah Vahdettin’e Damat Ferit Paşa’nın ihanetlerini belirten uyarı yazısı:

“…Kötü maksatlarında muvaffak olmak için milletin ruhundan doğan millî örgütü dağıtmak, devletin egemenlik hakkını yabancı ihtiraslarına oyuncak etmek, ordunun kuvvetini azaltmak için muktedir subaylarımızı görevden almak ve
düşmana teslim etmek, şifreli askerî haberleşmelerin çaldırılmasına Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü’nü yetkili kılmak, birtakım düşman subaylarının memleket dahilinde dolaşarak ülke bütünlüğümüzü bozacak siyasî tahriklerde bulunmalarına yardım etmek, memleketi ihtilâl içinde gösterip yabancı müdahalesini davet eylemek cüretinde bulunmak gibi her biri belli başlı bir millî cinayet teşkil eden yasadışı durumlara girişmekten de bir türlü vazgeçemiyorlar”

2
  1. Türk Inkilâbı Tarihi Kronolojisi (1918-1923), I. cilt, Gotthard Jaeschke, Çev.: Niyazi Recep Aksu, 1939 s.63
  2. Nutuk, cilt: III, Vesikalar, Kemal Atatürk, 1960, s.998-1000; Askerî Tarih Belgeleri Dergisi (Harp Tarihi Belgeleri Dergisi, Sayı: 67 ve devamı), Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Baflkanlığı Yayını, Ankara, sayı: 82, b.1787
Avatar

Leave a reply