İÇ ASYA GÖÇEBELERİNİN MADENİ İNSAN MASKELERİ

0
445

EMEL ESİN

Okladnikov’un işâret ettiği gibi, bütün İç Asya göçebelerinde yay­gın bulunan ve kam maskeleri sanılan, fakat bayrak direklerinde ve ölü­lerin yüzlerinde de bulunan madenî insan maskeleri, Tagar ve Kem çev­resinde de mevcûddu. Bu maskelere benzer başlar, dikili taşlara da oyulu­yordu. Karasuk devrinde başlayıp (lev. VT/a), Kök-Türk devrine kadar devâmeden (lev. X L II/b) bu başların’ husûsiyeti, tabîat-dışı kısım­lardı : alın üstünde bir üçüncü göz, boynuzlar, veya güneş ışıklarını taklîdeden- hâleler gibi (lev. VI a, XIV d ). Mîlâddan önceki devirde muh­telif göçebe çevrelerinde bulunan ve «geyikli taş» diye anılan, alp mezarı olduğu sanılan taşlar da Uluğ Kem vâdîsinde mevcûddu. Bunların alp mezarı olduğu, üzerlerindeki ok, yay, kama, balta gibi silah resimlerin­den ve mertebe işâreti olduğu Kök-Türk devri kitâbelerinden bilinen «kur» (kemer) tasvirinin mevcûdiyetinden (lev. X Ü I/g, X L II/a) anlaşılmaktadır. Dikili taşlarda güneş remzi ve başka astral piktogramlar da görülür (lev. V H I/a).

EMEL ESİN, İSLÂMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK KÜLTÜR TÂRİHİ VE İSLÂMA GİRİŞ (TÜRK KÜLTÜRÜ EL-KİTAB I, II, CİLD l/b ’ DEN AYRI BASIM, EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATBAASI İSTANBUL 1978, S. 13

Avatar

Leave a reply