HAZAR HAKANLIĞI

0
555

EMEL ESİN

Gumilev’in kaydettiği gibi, II. yüzyıldan beri yerleşik hayâta intibâk eden Hazarlar, Hakanlık kurdukları devirde, sûrlu yerleşme bölgeleri için­ de yaşıyorlardı. Bizans tesirleri Hazar ilinde hissediliyordu. «Hâkân»ın VIII. yüzyılda Mûsa dînini kabul etmiş bulunması, İslâmın Hazarlar ara­sında sınırlı da olsa, yayılması keyfiyetleri de kültür yapısını, değişdirecek mâhiyette idi. Bunlara rağmen, Hazarlar İç Asya kültürünü ve onun yarı-göçebelik ile ilgili geleneklerini unutmamışlardı. Hazar «Hâkân»ı, Kağnılı Türkler gibi, kağnıya oturtulmuş bir otağ içinde sefer ederdi. Etil şehrinde, tuğladan bir yapıda oturmak, «Hâkân»a mahsus bir hakdı.

Diğerleri ise, hem Etil, hem Semender şehirlerinde, Türkçe «kerekü»denen ve İbn Havkal’ın nasaca (örmek manâsındaki bir kelime) ile terceme ettiği, örülü dallardan yapılı otağda, veya onun taklidi olan, kub­beli ahşab eylerde otururlardı. Otağ şeklinde, ortasında ocak bulunan yapıların kalıntıları, Sarkel’de de çok bulunmuştur. Hazar «beg» inin intihâbındaki biniş alayı Kök-Türk kağanları usûlünde idi. Sarkel’de bulunan kemik üstüne çizilmiş levhalarda Çin sınırlarındaki Türkler hak­kında kaydettiğimiz Ala-dağ, ağaç’ ve alacalı hayvanlar efsânelerinin
unsurları görülür. Aşağıda anlatılacağı gibi, Hazar çevresindeki kazı­lardan çıkan bir gümüş tabağın tezyinatında (lev. X X X ü /a ) Dede Korkut destanlarından birinin tasviri bulunduğu sanılmaktadır.

EMEL ESİN, İSLÂMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK KÜLTÜR TÂRİHİ VE İSLÂMA GİRİŞ (TÜRK KÜLTÜRÜ EL-KİTAB I, II, CİLD l/b ’ DEN AYRI BASIM, EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATBAASI İSTANBUL 1978, S. 79-80

Avatar

Leave a reply