HACI BEKTAŞ VELİ’NİN ESERLERİNDE VE BEKTAŞİ ERKANNAMELERİNDE DERVİŞİN NİTELİKLERİ

Hüseyin ÖZCAN

Doç. Dr., Fatih Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.

Hacı Bektaş Velî, Türk tasavvuf hayatının önemli sûfîlerindendir. Onun etkileri 13. asırdan günümüze, Anadolu ve Balkanlar başta olmak üzere birçok coğrafyada devam etmektedir. Bektaşîlik tarîkatı, Türk sosyal hayatı içinde kendine özgü nitelikleriyle önemli bir yere sahiptir. Hacı Bektaş Velî’yi ve Bektaşîlik anlayışını en iyi anlatan Hacı Bektaş Velî’nin eserleri ile tarîkat ulularınca sonradan oluşturulan âdâb ve erkân kitaplarıdır. Bir sosyal eğitim kurumu olarak işlev gören tarîkatlar kendilerine özgü metotlarla kişilere belli nitelikler kazandırmayı hedeflemektedir. Çalışmada, Hacı Bektaş Velî’nin eserlerinden hareketle dervişe yüklenen mana, dervişin nitelikleri, derviş özelinde insandan beklenen tavır ve davranışlar tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda yeni bir kaynak olan Hacı Bektaş Velî’nin İngiltere’de tarafımızdan bulunan kayıp kitabı Hadis-i Erbaîn Şerhi’nde dervişin özellikleri ile ilgili seçilmiş hadisler ele alınacaktır. Sonuçta, Hacı Bektaş Velî’nin derviş algısı ve Bektaşî erkânnâmelerinde yer alan dervişin niteliklerine yer verilerek sûfîlik yoluyla eğitimini tamamlayacak ideal insan tipolojisi üzerine tespit ve değerlendirmeler yapılacaktır.

Makalenin devamını okumak için: [Hacı Bektaş Veli’nin Eserlerinde ve Bektaşi Erkannamelerinde Dervişin Nitelikleri]()

Avatar

Leave a reply