Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde “Nogaylar”

0
529

Alper BAŞER

Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.

Evliyâ Çelebi kırk yılı aşan bir zaman dilimini kapsayan on ciltlik ölümsüz eseri Seyahatnamesi’nde Deşt-i Kıpçak’tan Avrupa içlerine ve Arap Yarımadası’na kadar uzanan coğrafyayı renkli bir dille anlatır. Bu anlatım içerisinde gündelik hayattan dini konulara, siyasi olaylardan dil özelliklerine varıncaya kadar dönemin ruhunu yansıtan çok sayıda bilgiye rastlamak mümkündür. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsettiği ve hakkında bilgi verdiği topluluklardan birisi de Nogay Tatarları’dır. Altın Orda Devleti’nin yıkılmasından sonraki süreçte Emba nehrinden Tuna’ya kadar uzanan coğrafyada varlık gösteren, altın çağlarını 16. yüzyılda yaşayan Nogaylar, Deşt-i Kıpçak tarihine damga vuran Türk toplulukları arasında özel bir öneme sahiptir. Evliya Çelebi, Nogaylarla ilk olarak 1640’lı yıllarda Azak seferi dolayısıyla tanışmış ve ilk değerlendirmelerini bu bahiste zikretmiştir. Daha sonraki yıllarda da Nogaylarla sık sık karşı karşıya gelen Evliya, Nogay tarihinin en çalkantılı dönemine tanıklık etmiş, on yedinci yüzyılın ikinci yarısında Nogayların yaşadıkları coğrafya, Kırım Hanlığı, Kalmuklar, Kafkas halkları ve Osmanlı Devleti ile ilişkileri hakkında değerli bilgiler vermiştir. Bu bilgilerin büyük çoğunluğu Evliya Çelebi’nin Mehmed Giray Han ile birlikte bulunduğu 1666- 1667 yıllarına aittir ve dönemin kaynakları da göz önünde tutularak eleştirel bir şekilde değerlendirilmiştir.

Devamını okumak için: EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NDE NOGAYLAR

Avatar

Leave a reply