ETRÜSKLER TÜRKİSTAN’DAN ANADOLUYA GELMİŞTİR!

0
580

“Meçhul sebepler dolayısıyle, Etrüskler bura­dan (Orta Asya’dan) Anadoluya geldiler. Üçüncü bin yılın sonlarına doğru buralara gelip, Kara­deniz’in şark sahiline çekilmişlerdir. Aşağı yukarı ikinci binin başlarında, yani Hititler’in Anadoluya girmeleri dolayısıyle husule gelen, o vakitki kavim­ler göçü yüzünden olsa gerek, Etrüskler bir az gar­ba, takriben bugünkü Samsun civarına gelmişlerdir. Bir iki yüzyıl sonra, yeni hadiseler Etrüskleri burasını da terke icbar ediyor. Bu hareket, zaman bakımından, Hitit İmparatorluğu’nun çökmesiyle alakadar olsa gerek. Etrüskler garba doğru göç etme­ğe devam etmişler. Karadeniz sahili boyunca ilerleyerek, Anadolunun garp sahillerine yerleşmişler­dir.”

Wilhelm Brandenstein

II. Türk Tarihi Kongresi Zabıtları, s. 211

TÜRKLERİN İLK ATALARI, ADİLE AYDA

Avatar

Leave a reply