EFRÂSİYÂB’IN (ALP ER TUNGA) HZ. SÜLEYMAN’A CEVABI

0
473

Mûrçesin sen heft serâverân özüm

Sen Süleymân ben de Şeh Tûrân özüm

Cem idersen nola Ankâ şâhibâz

Tagıdam devletle ursam tablubâz

Nola eger çok olsa koyun sürüsi

Leşkerinden tola tâ milki cihân

Sayd idem Sîmurg’unı sayyâdveş

Kayd idem çok leşkerün cellâdveş

Yâ kefen tak gerdenüne gel bana

Kim Arab milkini virem girü sana

Ta’htınile ‘hâtemün vir armagan

Kılıcımda virmeyesin tâ ki cân

Yo’hsa leşker çeke vardum üstüne

Kim uram düşmân kılıç dostuna

Okuyup nâmem idersen ger amel

Devletüne gelmeye hergiz ‘halel

Ger nasîhat tutmazisen yâ Arab

Tâc u ta’htunla ilün kılam ‘harâb

Mustafa Aksoy, Uzun Firdevsî’nin Süleymannâme’sindeki Destan Unsurları Cilt III, İzmir 2000, s. 271

Leave a reply