DÜNYANIN 8. HARİKASI, KANUNİ’NİN “OSİJEK KÖPRÜSÜ”

0
676

Hırvatistan’ın Osi­jek ken­ti Mo­haç Mu­ha­re­be­si ile 1526’da Os­man­lı im­pa­ra­tor­lu­ğu­ tarafından alınmıştır. Dra­va neh­ri­nin iki kı­yı­sı, Osi­jek ve Dar­da­’yı bir­leş­ti­ren efsanevi köp­rü­ Mi­mar Si­nan ta­ra­fın­dan ta­sar­lanmıştır. Ah­şap mav­na­lar üze­ri­ne ku­rul­muş bir rıh­tım şek­lin­dedir. 8 Km uzun­lu­ğun­da ve 6 met­re ge­niş­li­ğin­de­dir. Bir­kaç de­fa yı­kı­lıp ye­ni­den ya­pı­lan köp­rü­ 1566 yı­lın­da Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­ma­n’­ın Zi­get­var se­fe­ri sı­ra­sın­da kul­la­nıl­mıştır.

Bu köprün Balkanları, Tuna’nın kuzeyine bağlayan yolun ana bağlantısı olmuştur. Ösek şehri ve Ösek Köprüsü Osmanlılar için önemli stratejik savunma mevki haline geçmiştir. Bu tarihten sonra Avusturya, Macaristan ve orta Avrupa ile yapılan ticaret ve buralara yapılan büyük askeri seferler bu büyük Ösek Köprüsü üzerinden olmuştur.

Avatar

Leave a reply