TÜRKLÜK FİKRİNE HİZMET ETMİŞ BİR TARİHÇİ, SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞA

0
368

Süleyman Paşa, Türklük fikrine hizmet etmiş bir tarihçidir. Türk tarihi ve diline ait önemli eserler veren Paşa, Ahmet Vefik Paşa’ dan sonra, ilmi Türkçülüğün ikinci siması olarak görülmektedir. İlmi Türkçü Süleyman Paşa, tanınmış Türkiyatçı Fransız De Guignes’in tesirinde kalmıştır.

Askeri Mektepler Nazırlığı döneminde askeri orta ve yüksek okulların programlarını yeniden düzenledi. Tarih ve edebiyat gibi kültür derslerine ağırlık verdi. Subay adaylarına, Selçuklu-Osmanlı öncesinde de çok büyük bir tarihe sahip olduğumuz, Türklerin tarihin büyük ve Türkçe ‘nin üstün bir dil olduğu, bir müddetten beri dünyada payımızın azaldığı, Türk milletinin buna müstahak bulunmadığı yolundaki fikirleri, çok etkili oidu. Paşa, bu mektepleri milli-askeri terbiyeyi kudretli geliştirerek birer müessese haline koymuş, bizzat hazırladığı programlarda “milli lisan” ve “milli tarihi” birinci planda tutarak Türk çocuklarının millı bir ruhla yetişmelerini sağlamıştır.

Sarf-ı Türki isimli gramer kitabını Türkçe’yi ayrı bir dil olarak kabul ettiği için Sarf-ı Türki diye isimlendirmiştir. Süleyman Paşa, bu konudaki görüşünü Recaizade Ekrem’e yazdığı bir mektupta; “Osmanlı edebiyatı sözü yanlıştır; dilimize Osmanlı dili, milletimize Osmanlı milleti denilemez, Osmanlı tabiri devletin adıdır; milletimizin adı sadece Türk’tür. Bu sebeple lisanımıza Türk dili ve edebiyatımıza da Türk edebiyatı demek lazımdır” cümleleriyle dile getirmektedir.

Türklerin ilk atalarının Hunlar ve Oğuz Han’m ilk cihangir Türk hükümdarı olduğunu belirtmesi, eski tarih devirlerinden beri Asya’ya yayılmış büyük bir Türk ırkının varlığını açıklaması; Hunlar, Macarlar, Tatarlar, Bulgarlar vs. Türk boylarının aynı ırktan geldiğini belirtmesi “Öğretici Tarih Anlayışı”nın Süleyman Paşa’da var olduğunu göstermektedir.

SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞA’NIN TARİH ANLA YIŞI

Aydın Efe

Saltukbey İlkögretim OkuIu Tarih Öğretmeni, Tarih Uzmanı – ERZURUM.

Avatar

Leave a reply