BİRİNCİ TÜRK TARİH KONGRESİ ZABITLARININ ÖNSÖZÜNDEN BİR BÖLÜM

0
463

15 yıl önce Türk’ün varlığını tarihten, adını dillerden ve kitaplardan kaldırmaya yeltenenlere karşı Türk’ün yüksek varlığını gösteren Büyük Şef Gazi Mustafa Kemal Hazretleri, Türk yurdunu ve istiklalini dünya tarihine şeref verecek bir kudretle kurtardıktan sonra, ona hakiki milli tarihini de öğretmek istedi. Dünya’ya ilk medeniyet ışığını veren, cihan medeniyet tarihinin her safhasında ve beşeri faaliyetlerin her sahasında yaratıcı varlığını binbir delilini gösteren Türk milletinin tarihini ilmi vesikalarla tespit ve neşretmek üzere kurduğu Türk Tarih Cemiyeti’ni yüksek himayesine aldı. Karanlıklar yırtan ve asırlarca hakim olan dehasının derin kaynaklarından ilham alan Cemiyet, geceyi gündüze katarak, onun çizdiği ana hatlar üzerinde Türk tarihini araştırdı. Ve Türk gençliğine 4 ciltlik bir tarih kitabı verdi. Türk tarihine ve cihan tarihine umumi görünüşüne yeni bir ışık ve yeni bir mana veren bu tarih kitaplarını okutmak vazifesini üzerlerine alınış Türk muallimlerine Cemiyetin Türk tarihi sahasında yaptığı ilmi tetkiklerin neticelerini göstermek ve mekteplerimizdeki tarih derslerine verilecek yeni cepheler hakkında meslektaşlar arasında bir fikir ve hedef birliği vücuda getirmek üzere Maarif Vekaleti ile Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti el ele verdi. 1932 senesi Temmuzunda Ankara’da Birinci Türk Tarih Kongresi’ni topladı. En asil bir gayeye hayatlarını vakfetmiş olan yüzlerce meslektaş memleketin her tarafından Ankara’ya koştular. Büyük Gâzi’nin yüce ve kutlu varlığının aydınlattığı samimi bir çalışma havası için de milli davayı sarsılmaz bir iman ile kuvvetlendirerek iş başına döndüler.

BİRİNCİ TÜRK TARİH KONGRESİ KONFERANSLAR ZABIT TUTANAKLARI, MAARİF VEKALETİ VE TÜRK TARİH TETKİK CEMİYETİ, 1932, S. 5-6

Avatar

Leave a reply