Başkumandanımızın Ordu ve Millete Beyannamesi

0
419

Başkumandan Mustafa Kemal Paşa’nın Orduya ve Millete Beyannamesi’nin özeti olarak:

“Büyük muharebeden çıktığımız en zaif zamanımızda tekmil memleketi çiğnemek ve bütün ahaliyi mahvetmek için üzerimize hücum eden düşmanlara karşı milletçe birleştik ve pek kıymetli ordular vücuda getirdik. İnönü’nde Yunanistan’ın istila ordularını iki defa tepeleyen bu milli ordularımız o kadar yüksek bir azim ve iman ile muharebe ettiler ki, düşmanlar yalnız Garp cephemizdeki ordumuza karşı kralları başta olduğu halde tekmil Yunan ordusunu Anadolu’ya getirmeye mecbur oldular. Bugün düşman ordusu menabii asliyesinden ve üssül harekesinden uzaklaşmış bir vaziyette karşımızdadır. Memleket ve milletin maddi ve manevi bütün kuvvetlerini bu neticenin istihsali tarikine sevk ve imale için hiçbir tedbir ve teşebbüste müsamaha edilmeyecek ve ne zemin ve zaman ile ne de vatan mefhumu karşısında teferruattan itibaren kalan mülahazatı saire ile mukayyed olmayarak düşman ordusunun imhasından ibaret olan bu tek gayenin istihsali için muktazi her şey yapılacaktır. Tevfik Allahtandır.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal.

Avatar

Leave a reply