Avar Devletindeki “Çoban Krallar”

Prof.Dr. Bahaeddin Ögel

Ortaavrupa’da Avar devleti kurulduktan sonra, Avar hükûmdarı Bayan Kağan, özellkle Slav kavimlerin toplumsal yapısında bir çok değişiklik ve yenilik yapmıştı. 584 de Efes Piskoposu Suriyeli Johannes, Slavlar için şöyle diyordu:

“Eskiden ormanların içinden çıkmaya cesaret edemeyen Slavlar, artık Avarlar ile birlikte savaşa katılıyor, altınları gümüşleri ve at sürüleri var”.

Öyle anlaşılıyor ki, Avarlar, hayvancılık konusunda Slavlara çok şeyler öğretmişti. Peisker’e göre Eflâk’da “Çobanlık kültürünün” gelişmesinde Avarların büyük etkisi olmuştu. Slav dillerine Avarlardan geçmiş olan Türkçe unvanların ünlülerinden biri de, Zupan veya Jupan’dır. Bunun aslı, Çoban’dır. Türlü Türk zümrelerinde Kopan, Yopan ve çoban şeklinde geçer. Bu unvan, Slav dillerine Zupan şeklinde girmiş ve bugüne kadar devam edegelmiştir. Bu unvanları taşıyan reislerin, Çobanlıkla ilgileri bulunmadığını bilmiyoruz. Bu unvana, Göktürklerin, On-ok boylarının reislerinde de rastlıyoruz. Bir gerçek varsa, Avarların Slavlara hayvancılığı ve at beslemeyi öğrettikleri ve savaşlarda da, bunları yanlarına katarak, akınlar yaptıkları idi.

Tamamı (e-kitap) : Kitap – Academia.edu

Ayrıca:
Dil Teması ve Çoban Kelimesi

Resim : Avrupa Türkleri’nin Nagyszent Miklos Hazinesi-Viyana

Leave a reply