ATATÜRK’E DUYULAN GÜVEN VE SAYGININ GÜZEL BİR ÖRNEĞİ

0
435

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in Annesi Nafia Hanım’ın Atatürk’e Yazdığı Dilekçe

Dilekçe, son derece saygı ve sevgi dolu bir ifadeyle 20.02.1936 tarihinde yazılmıştır.

“Cumhurbaşkanı Büyük ATATÜRK’E

Boğazlıyan Kaymakamı Şehit Kemal’in annesiyim. Oğlumun şahadetinde kocam sağ, hal ve vaktimiz de yerinde idi. Oğlumun ailesine milletin bağışladığı mal ve mülkten on para istemeyerek hepsini çocuklarına bırakmıştım. Kocam öldü gayri mübadil olduğumdan bizlere 214 küsur bin liralık bir mazbata bıraktı. Bunun esasen 96 bin liralık kısmını bedel- i icar mazbatası olduğundan -hükümet nazarı itibara almadı, kalan resülmaldan tevzi edilen bonoların yüz liralığı azami (25) liraya satılarak, yirmi sene malımızın Yunanlılar elinde kalmasından kocamın girdiği borçlar ödendi. Şimdi ben on parasızım. Kocamdan kalan ayda (28) lira dul aylığı da hala o zamandan kalan borçları ödemek için mahcuzdur. Geçen yıl Kamutay’a baş vurarak bir çare dilemiştim. Netice çıkmadı Yaşayan her insanın tabiî hakkı olan: yemek, içmek, ikametgah ihtiyaçlarımı dahi teminden acizim. Daha ödenecek (600-700) var ki hiç olmazsa onlar ödenmiş olsa aylığım ekmek paramı elimde kalacak.

İşte Büyük ATATÜRK, Kemalin anasının bugünkü hali budur. Baş ağrıtmaktan çok korktuğum halde her derdin ilacını bulan yüksek makamına baş vurduğum için cesaretimi af buyur. Yetmiş yaşımda, hiç alışmadığım halde çekmekte olduğum bu felaket ve sefaletten beni kurtarmak çaresini bulmanı, en derin saygılarımla dilerim Aziz ve büyük ATATÜRK.”

Boğazlıyan Kaymakamı Şehit Kemal’in Annesi Nafia Hanım

Kaynak:

Atatürk’e Duyulan Güven ve Saygının Güzel Bir Örneği

(Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in Annesi Nafia Hanım’ın Atatürk’e Yazdığı Dilekçe)

Yrd. Doç. Dr. Erdal AÇIKSES

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
S 25-26, Mayıs-Kasım 2000 s. 201-220

Avatar

Leave a reply