Atatürk Cehalet Konusunda Diyor Ki…

0
618

“Felâh-ı hakikiyi istiyorsak herşeyden evvel, bütün kuvvetimiz, bütün süratimizle bu cehli izaleye mecburuz. Burada cehli yalnız okuyup yazmak mânasına almıyorum; üç buçuk dört sene evvel kendisini cesaret ve ölüme boyun eğmesi hakkında hükümdarının verdiği emirlere, neşrettiği fetvalara, gönderdiği ordulara karşı kıyam etmekle bu cehli yırttığını ve bu cehilden sıyrıldığını ispat etti. Lâzım gelir ki, millet bir daha o cehle düşmesin. Hepimize düşen vazife dimağları bir daha bu cehle düşmemek için hazırlamaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk

21 Mart 1923 tarihinde Konya’da lise öğretmen ve öğrencileri ile yapılan konuşma, ASD, C. II, s. 158.

Leave a reply