ARAB BEGLERİNÜN NE BEGLİGİ OLA, NE ERLİGİ NE GENE-Ü MALI OLA, NE İKLİMİ OLA

0
453

EFRASİYAB (ALP ER TUNGA)

“Men şol tavşancılam ki Süleyman-ı zeman degül, hüdhüd degül, cihanın şahinleri benim elimde turna gibidir. Ya şöyle deryayam ki şahlar katumda topraktan kem durur. Ça-kerüm, zebunum Zal ile Rüstem durur. Hiç kimse ılduz ile beraber dirilmez ve ya gökten alçak olduğuna ar kılmaz. Güneşin nurunu günülemek olmaz.

Bunun gibi beyhude söz söylemekden bir hüner göstermek gerekdür ki buncılayın sözi hayra yormak uyur ejderhanın kuyrıgını basup, yatur arslanın kulağını burmak olmaz. Son pişmanlık assı kılmaz, ‘Arab beglerinün ne begliği ola, ne erliği ne gene-ü malı ola, ne iklimi ola. Şahlıktan hemen nasipleri laf-u güzaf ururlar, ondan gayrı nesne ellerinden gelmez.

Turan mülkünü, çarhı kuşatan yedi başlı evren da’hı elimden almaz. Acem vilayetini Turan memleketini benim gencümle tolmuş durur ki hiçbir melike ol kadar gence müyesser olmamışdur. Benüm ve silahum, hazinelerüm dükelün cem idersem filler çekmez. Eğer kılıcumun çukalumun hisabın disem gökteki ılduzlardan çok durur.

Ve benüm leşkerümi yirler götürmez. Gürzüme kimse takat getüremez. Benüm korkumdan Keykubad tahtı üstünde rahatlıgla aram kılıp oturamaz. Altun, gümüş, bakır çıkan madenler benüm daglarumdadur. Elvan elvan meyveler nimetler benüm bostanumdadur. Cennet gülleri benüm bagımdadur.

Ol güher çıkan, inci biten bahr-ı Kulzüm benim denizümde ırmağımda durur. Cihanın arkası şimdi dogrulmışdur.

Benüm ceng-i meydanum yeri kan ile yogrulmuş durur, ud-ı anber denizi benim ilimdedür. Altunun gümüşün had-i hisabı yokdur. Mifitah-ı ma’adin hep elümdedir. Cem’i dertlere derman olan otlar benüm vilayetümdedür.

Ben ol şaham ki İran-ı zemin ta magrip serhaddince ve Karadeniz’den Deşt diyarından ta Ağaç denizine varınca benüm vilayetümdür. İçinde ne kadar hüner-mendler, ne kadar ulular var ise benüm elümde. Turan pehivanları, Acem merdanları benüm çakerümdür, bana ram olup dururlar.

Şehr-i Medeni’den ta Sinop’a varınca, Karadeniz’den Akgerme’ye varınca kaladaki şehr içindeki pasban benüm adım çağururlar.

Ya kefen tak gerdenüne gel bana Tahtın ile hatemün vir armağan Yohsa leşker çeke vardum üstüne. Okuyup namem idersen ger amel. Ger nasihat tutmaz isen ya Arab ki Arab mülkünü virem girü sana. Kılıcımda virmeyesin ta ki can ki uram düşman kılıç dostuna.

Devletine gelmeye her giz halel Tac-u tahtunla ilin kılam harab.”

TÜRK MİTOLOJİSİ, NECATİ GÜLTEPEİ, KUM SAATİ YAYINLARI, İSTANBUL-2013, S. 122-124

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku