ABD KONGRE SALONUNDAKİ KANUNİ SÜLEYMAN

0
1034

Amerika ve Amerikalı’nın sembolü olan Capitol binası Washington’dadır. Capitol Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyük Millet Meclisi’dir. Capitol inşa edilmeye başladığından bu yana, pek çok tadiller ve ilaveler görerek bugünkü moderm haline ulaşmıştır.

17 temmuz 1945’te meclis binası ıslah heyetince, Temsilciler Meclisi galerisine dünyanın meşhur kanun yapıcılarının portrelerinin konulması karar altına alınmış ve bu karar Birleşik Amerika Kongresi tarafından tasvip edilmişti. Galeriye konacak kanun yapıcılar, Colombia Tarih Cemiyeti, Pennsylvania Üniversitesi ve Birleşik Amerika Temsilciler Meclisi Kütüphanesi uzmanlarının çalışmaları sonunda tespit edildi. Bu seçimden sonra, büyük kanun koyucuların listesi meclis mimarına verildi. Halen Birleşik Amerika ‘Temsilciler Meclisi salonunun duvarlarında bütün dünyaya ün salan kanun yapıcılarından 23’ ünün mermerden yapılmış plakaları vardır.

Osmanlı lmparatorluğu’nun en kudretli devrinin hükümdarı olan ve «Kanuni» unvam ile anılan Birinci Sultan Süleyman, dünyanın büyük kanun yapıcıları arasında gösterilmekte, sivil ve askerî kanunlarda yaptığı ıslahat ve yeniliklerle tanınmaktadır.

Temsilciler Meclisi’nin toplantı salonu duvarlarını süsleyen mermer plakalar, Birleşik Amerika kanun yapıcılarına Amerika’nın aynı zamanda bütün dünya hukuk sisteminin menşeini her gün canlı olarak hatırlatmaktadır.

Plakaların hazırlanması için birçok heykeltraşlar görevlendirilmiştir. Önce yedi sanatkâr resimlerden alçı kabartma modeller hazırlamış, sonra dört heykeltraş, Bruna Mankovski, Edward H. Rattı, Arthur Lorenzani, R. C. Wakeman mermer plakaları yapmıştır.

Kanunî Sultan Süleyman’ın kabartma portresini yapan, meşhur heykeltraşlardan Joseph Kiselewski’dir. Müteakiben portre mermere işlenmiştir. Bu heykeltraş, bilhassa Roma hukukçusu Gainus’un ve Fransız hukukçusu Pothier’in modelleri üzerindeki etraflı çalışmalarıyla ünlüdür.

1793 senesinde Amerika’nın ilk cumhurbaşkanı George Washington tarafından inşaatı başlatılmış olan Capitol, Amerikalılar’ın en fazla saygı gösterdiği millî binalardan biridir.

Her gün gerçek bir müze gibi binlerce ziyaretçi. tarafından gezilmekte olan bu tarihi binada, bahsettiğimiz plakalardan başka daha birçok kıymetli sanat eserleri vardır.

HAYAT TARİH MECMUASI, AĞUSTOS 1966, S. 33

Leave a reply