ABAKAN KAMLARININ DUALARI

0
319

Karagan kamcılığ askır kesse tözektig!

Altın pülüg pay kazıng! atıp çaspas kan Solagay!

Çasti köleede ças pulut tözektig!

Kök tegirde kök pulut! ak tegirde ak pulut!

Karagan (çalısından yapılmış) kamçılı, erkek samur derisinden (yapılmış) döşekli (ruh)!

Altın yapraklı mübarek kayın ağacı! Attığı (ok) hata etmeyen Solagay (solak)!

Yaş (serin) gölgede yaş bulut döşekli (ruh)!

Gök tanrıda gök bulut, ak tanrıda ak bulut.

Ak tegir kayrakan! Solbon tegir kayrakan!

Egir pulut edektig, azır pulut azaktıg!

Solbon tegir solbon çıltıs! sarıg torug sabıttıg,

Sırıg piimning tüktüg! Sarig kölde sugattıg!

Ças tegirde tartılgan. Togız taskıl pazında

Ak tanrı, merhametli han, çoban yıldızı tanrı, merhametli han!

Eğri buluttan etekli, çatal bulut ayaklı, çoban yıldızı tanrı, çoban yıldızı!

Sarı, doru çaputlu, sarı kısrağım tüylü [tüyleri sarı kısrağımın tüyleri gibi olan], sarı gölden su içen,

Genç tanrıda(gökte) uzanan. Dokuz dağın başında (tepesinde).

Togız kattap oynatkan! Togız salaa sallalıg

Ang tutturgan kögil-pay Kıtat kanı oynatkan!

Çılay pazında Çılay taskıl, köger turgan kök taskıl

Ağar turgan ak taskıl! tegir tözi toksaylaan,

Togıs taskıl kayrakan! tegireng taan tekperlig!

Dokuz defa oynatan, av yakalatan dokuz parmaklı

Kögil Bay! Çin hanını oynatan Çılay (ırmağı) başında Çılay dağı!

Mavi görünen gök dağ, ağarıp duran ak dağ,

Tanrı (gök) kenarlarına dokunan {dağlar)!

Dokuz dağ, merhametli han! Havadaki alaca kargalar gibi karlı dağlar!

Kara taskıl sugattıg, kargan ala kara sın!

Kum tegeyning togıs taskıl! Tekperlig taskıl, purkan taskıl!

Köger turgan kök taskıl, agar turgan ak taskıl!

Argan parbas kayrakan! Tagız kulaktıng killer kazan,

Togıs kattap oynatkan. Kuba tegir kayrakan!

Su içtiği yer Karadağ olan (ruh)! Karga gibi Karadağ,

Kum tepeleri arasında dokuz dağ!

Karlı dağ, burkan dağ! Mavi görünen gök dağ,

Ağarıp görünen ak dağ! dokuz kulaklı tunç kazan,

Dokuz defa oynatan, soluk renkli Tanrı (gök), merhametli han!

Kıl köbirik pastırgan, togız azırlıg pastırgan,

Kammar ebining ezi, bir pektelbezin Kayrakan!

Çett on pürlug pay kazıng, ot orınca odırbangar!

Keleskinçilii cayılgan, kol solga hng teptirgen,

Ak tegirde ak pulut! Kızıl tegirde kızıl pulut!

Dokuz kıl köprü üzerinde yürüyen, dokuz çatallı (kılköprü) den geçen,

Kamlar evinin kapısı {olan) yer kapanmasın!

Yetmiş yapraklı mübarek kayın ağacı, ateş yerine (yakın) durmayınız!

Kertenkele gibi uzanan {yayılan), sol ayakla teptiren (?),

Ak tanrıda ak bulut! kızıl tanrıda kızıl bulut!

Kızıl çulat, kara çulat, azır pastıg sın-taskıl

Ang tutturbagan agıl pay, kün tegirding pazında

Togıs sın kayrakan! Surlan turgan sın taskıl!

Küınüs koskın kaıncılıg, sigen pasında sıgdıratkan!

Kobırak pazında oynatkan. Ay arazı alızıp,

Kızıl Çulat, Kara Çulat (ırmakları)! çatal başlı sıra dağlar!

Av avlatmayan (yakalatmayan) Agılbay, güneş tanrının başında

Dokuz sıra dağ! karma karışık sıra dağlar!

Kamçısı ve kuskunu gümüşten olan, ot biçilirken çıngır çıngır öten!

Ayların ve yılların değiştiği günlerde, baldırgan biterken oynatan!

Çıl arazı çılızıp Kö çibekke tartılgan,

Ak çibekke oraalgan, kızıl çibekke tarhlgan,

Kara çibbekke oraalgan! Çıl çanını çoruktug

Ay çanını tepkerlig, taban edi tasta taraan,

Çudu edi çolda kalgan, arba çarba azıktıg,

Mavi ipek gibi uzanan, ak ipliğe sarılan,

Kızıl ipek gibi uzanan, kara ipeğe sarılan,

Yarım yıl gezen, yarım ay karlı olan,

Tabanının etini taşlarda tarayan, baldır eti yolda kalan,

Azığı arpa yarması olan. Mumurt (frenk üzümü),

Çettı ınuınurt neınestıg, cetti kobırak azıgtıg!

Togıs küzer neınistig Aska:n çering kün-zeer pargan,

Askan çring tegir-zeer pargan, kara tülkü pürüktüg

Abıdarga tang askazang! Kastak ınuınurt karakteg

Arbay arada taglarıngar, Tospay arada sınnarıngar

Yemişi yedi tane olan, azığı yedi tane baldırgan olan (ruh)!

Aştığın (gittiğin) yer güneş tarafınadır, aştığın yer tanrı(gök) tarafınadır.

Kara tilki (derisinden) külahın vardır.

Seni tan yeri ağarıncıya kadar avuttum. Gözlerin mumurt {frenk üzümü?) kadar.

Arbay sıra dağları arasında ciağların var. Tosbay (dağları) arasında sıra dağların var …

Azır pastıg sın-taskıl, Sabın arttıg sın-taskıl!

Oynatçang çering! Teınir tastıg kayrakan!

Kelekin-çilli cayılgan, tegirdeng tüsken çerde kalbas,

Tegirde oynatkan kayrakan! Tegir kuru tartılgan,

Kuyu-çilii kuyburgan, kolga çürek tolgan!

Çatal başlı sıra dağlar, Sabın {denilen) geçitli sıra dağlar

Senin oynadığın yerdir. Demirli, taşlı merhametli han!

Kertenkele gibi uzanmış; tanrıdan (gökten) düşen yerde kalmaz,

Tanrıdan oynatan merhametli han! Tanrı kuşağı çekilmiş (uzanmış),

Fırtına gibi kabarmış, avurt ve yürek dolduran!

Sun söökti sıstatkan, Kara taskıl oynatkan,

Kıl köbirik pastırgan çetti azırlık kayrakan!

Krıın tegey tartkan purkannıg köl kayrakan!

Altın kölning pazında en çulat kayrakan!

Çetb karahng kök tiller Erlik kannıng ezikçileri,

Sığın kemiğini (davul tokmağını) sızlatan, Karadağda oynatan,

Kıl köprüye bastıran, yedi çatallı (dağ) merhametli han!

Kum tepelerinde uzanan tanrılı (ruhlar meskeni) göl.

Altın gölün yanında merhametli han on ırmak.

Yedi, gök dilliler Erlik hanın kapıcıları,

Saldatçılar kayrakan! Togıs kulakhg killer kazan,

Sın pazında oynatkan, een prgan salalıg,

Egbe pargan tek berlig, kara sortan tarhlgan!

Söök çarım azıktıg, ot tamın tarhlgan,

Togıs keleskin pazı taskıl, een pargan salalıg,

Askerleridir, merhametli han! Dokuz kulaklı tunç kazan

Dağ başında oynatan, uzanmış parmaklar sahibi!

Eve varan karlı dağ turna balığı gibi uzanmış,

Yarım kemik azıklı, ot köklerigibi uzanmış,

Dokuz kertenkele başı gibi dağ, uzanmış parmaklar.

Kök tegir oynatkan. Sın pastan kayrakan!

Tospay arada sın taskıl, köger turgan, agar turgan!

Kızıl sın, ak çalbar sın, kök çalbar sın kayrakan!

Çulay pazında sın-taskıl! Koorazın-sın oynatkan!

Cettı sarıg kız, oo pasçzı oynatkan!

Gök tanrı ile oynatan ey dağ başları, merhametli han!

Gökgörünen, (kah) ağarıp duran Tospay arasındaki sıra dağlar!

Kızıl dağ, aka renki çalan dağ! maviye çalan dağ! merhametli han.

Çulay başında sıra dağlar! (beni) oynatan (ayin yaptıran) Boz dağ!

Delikanlılara baş olarak beni oynatan yedi sarı kız.

Kuba aksınnıng tastıg taskıl, kuba ak sınnıng temir sın!

Sınnar pazı ak sın! O talay, o sın!

Ak kün pargan kök talay! een pargan salaalıg,

Azır pargan tekperlig!. ..

Akboz silsilesi taşlı dağlar, akboz silsilesi demir dağ!

Dağlar başı Akdağ, ey deniz, ey dağ sıraları.

Ayın ve güneşin vardığı (battığı) gök deniz,

Kolları ayrı ayrı giden karlı dağlar …

Wilhelm Radloff – A. V. Anohin, ŞAMAN DUA VE İLAHİLERİ

Leave a reply